Определение №171 от 40634 по ч.пр. дело №122/122 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 171

С., 01.04.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 март две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 122/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма][населено място], срещу разпореждането на председателя на ІV г.о. на Върховния касационен съд, № 14 от 01.10.2010г. по ч.гр.д. № 286/2010г. на ВКС, ІV г.о., с което е върната частната жалба № 6535/13.07-2010г. на [фирма] против определение № 376/21.06.2010г., постановено по ч.гр.д. № 286/2010г. на ВКС, ІV г.о.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу разпореждане на ВКС което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. второ, във вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 279 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
С обжалваното разпореждане на председателя на ІV г.о. на Върховния касационен съд е върната частната жалба на [фирма] против определение № 376/21.06.2010г., постановено по ч.гр.д. № 286/2010г. на ВКС, ІV г.о., по съображения, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Разпореждането е правилно.
Определение № 376/21.06.2010г., постановено по ч.гр.д. № 286/2010г. на ВКС, ІV г.о., е постановено по реда на чл. 278, ал. 1 вр. чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. С него е допуснато до касационно обжалване въззивно определение на С. апелативен съд, отменено е обжалваното определение за спиране на производството по гр.д. № 4659/2009г. на С. градски съд, и делото е върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. С така постановеното определение е изчерпан триинстанционният контрол за правилността на определението за спиране на производството по делото, същото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Неоснователни са доводите на частния жалбоподател, че определение № 376/21.06.2010г., по ч.гр.д. № 286/2010г. на ВКС, ІV г.о. е по допустимостта на частната жалба, а не определение по съществото на спора. Както бе посочено, обжалваното определение е постановено по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, при което разглеждането на частната жалба по същество е предпоставено от наличието на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускането до касационно обжалване.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на председателя на ІV г.о. на Върховния касационен съд, № 14 от 01.10.2010г. по ч.гр.д. № 286/2010г. на ВКС, ІV г.о., с което е върната частната жалба № 6535/13.07-2010г. на [фирма] против определение № 376/21.06.2010г., постановено по ч.гр.д. № 286/2010г. на ВКС, ІV г.о.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар