Определение №224 от 28.4.2016 по ч.пр. дело №954/954 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 224

Гр. София, 28.04.2016 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч. т. дело № 954/2016 година
и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл. 282, ал. 2 ГПК.
Образувано е по подадена от Р. Л. Б. ООД [населено място], чрез процесуалния пълномощник ю.к. П., молба за спиране на изпълнението на решение от 02.03.2016 г. по в. гр. д. № 8730/14 г. на СГС в частта, с което след отмяна на първоинстанционното решение на СРС молителят е осъден да заплати на С. С. С. от [населено място] сумата 11 560.02 лв. – обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от неизпълнение на задължение на молителя по договор за финансов лизинг от 27.08.2008 г., подробно описани.
Към молбата е приложено и цялото производство по в. гр. д. № 8730/2014 год., от което е видно, че молителят е подал касационна жалба против въззивното решение в законоустановения срок по чл. 283 ГПК. Представено е и платежно нареждане за внасяне на обезпечение по сметката на ВКС в размер на 11 560.02 лв., за която сума главният специалист – счетоводител при ВКС е удостоверил, че е постъпила по съответната сметка на ВКС.
Независимо от изложеното, молбата по чл. 282, ал. 2 ГПК следва да бъде оставена без уважение. Съобразно действащата редакция на чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК /ДВ, бр. 50/2015 г./ решението на въззивния съд не подлежи на касационно обжалване, с оглед цената на иска, която е под 20 000 лв., и търговския характер на производството. Поради това не са налице предпоставките на закона за спиране изпълнението на въззивното решение.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Р. Л. Б. ООД за спиране изпълнението на решение от 02.03.2016 г. по в. гр. д. № 8730/2014 г. на Софийски градски съд, ГК, ІV-Б състав, до приключване на касационното производство пред ВКС.
Постъпилата като обезпечение сума да се върне на молителя, след представяне на банкова сметка, по която да бъде преведена.
Приложеното в. гр. д. № 8730/2014 г. да се върне на СГС.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Решение №753 от 12.11.2009 по гр. дело №1563/1563 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                                                                                                      Р Е Ш Е Н И Е                                                                       № 753                                              гр.София, 12.11.2009 год.                                           В ИМЕТО  НА НАРОДА                                                       Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest