Определение №233 от 43605 по ч.пр. дело №907/907 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 233
гр. София, 20.05.2019 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 907 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Денис Ер Груп“ ЕООД – гр. София срещу разпореждане от 20. 07. 2018 г. по т. д. № 2442/2018 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 6 състав, с което е върната касационна жалба с вх. № 13 167 от 16. 07. 2018 г. на дружеството – жалбоподател срещу решение № 1286 от 23. 05. 2018 г. по т. д. № 2442/2018 г. на Софийски апелативен съд.
В частната жалба се поддържа, че обжалваното разпореждане е неправилно, тъй като касационната жалба е изпратена по пощата на 12. 07. 2018 г., съответно при приложение на нормата на чл. 62, ал. 2 ГПК и с оглед датата на връчване на препис от обжалваното решение, срокът за касационно обжалване е спазен. С частната жалба е представено писмено доказателство в подкрепа на твърдението, че пратката е депозирана в „Български пощи“ ЕАД на 12. 07. 2018 г. в 18, 16 ч.
Ответникът по частната жалба – Столична община не е депозирал отговор на частната жалба в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като прецени данните по делото и доводите на жалбоподателя, прие следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване акт по чл. 274, ал. 2 вр. ал. 1 ГПК в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.
Разгледана по същество, частната жалба е основателна.
За да върне подадената от „Денис Ер груп“ ЕООД касационна жалба с обжалваното разпореждане, на основание чл. 286, ал. 1, т. 1 ГПК, въззивният съд е приел, че срокът за обжалване на въззивното решение е пропуснат, тъй като решението е получено от дружеството чрез управителя му на 12. 06. 2018 г., а с оглед поставеното пощенско клеймо на плика, с който е изпратена жалбата, същата е предадената за изпращане на адресата на 13. 07. 2018 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 286, ал. 1, т. 1 ГПК касационната жалба се връща на адресата, когато е подадена след изтичане на срока за обжалване. В случая осъществената преценка от апелативния съд, че жалбата не е подадена в преклузивния срок за касационно обжалване по чл. 283 ГПК, съответства на данните към момента на постановяване на атакувания акт, които са за връчване на обжалваното решение на жалбоподателя на 12. 06. 2018 г. и за изпращане на касационната жалба по пощата на 13. 07. 2018 г. с оглед поставеното в десния горен край на пощенския плик клеймо. В настоящото производство е представен системен бон, издаден от „Български пощи“ ЕАД, според който пощенската пратка, чрез която е изпратена касационната жалба, е приета в пощенска станция София 59 към „Български пощи“ ЕАД на 12. 07. 2018 г. в 18, 16 ч. Този извод следва от отразяването в посоченото писмено доказателство на подателя – „Денис Ер Груп“ ЕООД, получателя – Софийски апелативен съд и баркод на пратката – PS1359002255D, който съвпада с поставения на пощенския плик, постъпил в Софийски апелативен съд и съдържащ касационната жалба на дружеството. Поради това следва да се приеме, че срокът за обжалване по чл. 283 ГПК не е пропуснат – въззивното решение е връчено на касационния жалбоподател на 12. 06. 2018 г. и касационната жалба е изпратена по пощата на 12. 07. 2018 г. /чл. 60, ал. 3 ГПК и чл. 62, ал. 2 ГПК/.
По тези съображения за спазване на преклузивния срок за касационно обжалване не е налице основанието по чл. 286, ал. 1, т. 1 ГПК за връщане на касационната жалба. Обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото следва да бъде върнато на Софийски апелативен съд за продължаване на действията по администриране на касационната жалба.
Воден от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ разпореждане от 20. 07. 2018 г. по т. д. № 2442/2018 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 6 състав.
ВРЪЩА делото на Софийски апелативен съд за продължаване на действията по администриране на касационната жалба.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.