Определение №240 от 43675 по ч.пр. дело №1286/1286 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№240
гр. София, 29.07.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и пети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1748/2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по подадена от „Индиго” ООД касационна жалба (с вх. № 2397/19.03.2019 г. на Апелативен съд – Пловдив) срещу решение № 37 от 28.01.2019 г. по в. т. д. № 564/2018 г. на Апелативен съд – Пловдив. С посоченото решение е потвърдено постановено по реда на чл.250 ГПК решение № 206 от 25.04.2018 г. по т. д. № 41/2016 г. на Окръжен съд – Стара Загора, с което по предявени от Н. С. С. против „Индиго” ООД искове с правно основание чл.74 ТЗ са отменени решенията, взети от проведеното на 25.01.2016 г. общо събрание на съдружниците в „Индиго” ООД, за освобождаване на Н. С. като управител и за промяна на седалището на дружеството.
Във Върховния касационен съд е постъпила и касационна жалба (с вх. № 2520/21.03.2018 г. на Апелативен съд – Пловдив) от Н. С. С. срещу решение № 6 от 08.01.2018 г. по т. д. № 459/2017 г. на Апелативен съд – Пловдив. С посоченото решение е отменено частично основното решение № 13 от 19.01.2019 г. по т. д. № 41/2016 г. на Окръжен съд – Стара Загора и са отхвърлени предявените от Н. С. С. против „Индиго” ООД искове с правна квалификация чл.29 ЗТР за установяване недопустимост на вписване в търговския регистър, извършено на 08.02.2016 г. по заявление А4 № 2016020292647 по партидата на „Индиго” ООД, относно обстоятелствата промяна на адреса на управление на дружеството, заличаване на Н. С. като управител и заличаване на обстоятелството, че дружеството се представлява от двама управители заедно и поотделно; Потвърдено е първоинстанционното решение в частта за отхвърляне на иска по чл.29 ЗТР за установяване вписването на несъществуващи обстоятелства; Присъдени са разноски по чл.78 ГПК. В изпълнение на разпореждане на председателя на І т. о. на ВКС образуваното по жалбата т. д. № 1749/2019 г. е разпределено по правилото „определен избор” на същия съдебен състав, на който след случайно разпределение е разпределено по-рано образуваното т. д. № 1748/2019 г.
След като съобрази, че двете дела са между едни и същи страни и че обжалваните с касационните жалби въззивни решения са постановени във връзка с основно и допълнително решение по едно и също първоинстанционно дело, настоящият състав на ВКС намира, че т. д. № 1749/2019 г. следва да бъде присъединено за съвместно разглеждане с т. д. № 1748/2019 г., насрочено в закрито заседание по реда на чл.288 ГПК за 19.02.2020 г.
С молба от 25.04.2018 г. касаторът по т. д. № 1748/2019 г. Н. С. е поискал да бъде спряно производството по подадената от него касационна жалба до приключване на висящото пред Окръжен съд – Стара Загора т. д. № 302/2016 г. с предмет „прогласяване нищожността на генерално пълномощно на адв. Ив. И.”, поради връзка на преюдициалност между делата. Искането за спиране следва да бъде оставено без уважение като неоснователно с оглед задължителните указания в т.9 от Тълкувателно решение № 1/17.07.2001 г. на ОСГК на ВКС, актуални и при действието на ГПК от 2007 г., с които е отречена възможността Върховният касационен съд да постанови спиране на производството по чл.182, б.”г” ГПК, аналогичен на чл.229, ал.1, т.4 ГПК от 2007 г.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПРИСЪЕДИНЯВА т. д. № 1749/2019 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, за съвместно разглеждане с т. д. № 1748/2019 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, насрочено за закрито заседание по реда на чл.288 ГПК на 19.02.2020 г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н. С. С. за спиране на производството по т. д. № 1749/2018 г. на ВКС до приключване на производството по т. д. № 302/2016 г. на Окръжен съд – Стара Загора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар