Определение №260 от 43572 по ч.пр. дело №647/647 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 260
гр. София, 17.04.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 647/2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.274, ал.2, изр.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. С. Р. от [населено място] – чрез адв. В. Б., срещу разпореждане от 28.12.2018 г. на съдията – докладчик по т. д. № 6070/2017 г. на Софийски апелативен съд, с което е върната подадената от частния жалбоподател касационна жалба срещу постановеното по делото въззивно решение № 1547 от 22.06.2018 г.
В частната жалба се прави искане за отмяна на обжалваното разпореждане като неправилно. Излагат се оплаквания за незаконосъобразност на извода в разпореждането, че обжалваното с касационната жалба въззивно решение разрешава търговски спор и че за допустимостта на жалбата са приложими правилата на чл.280, ал.3, т.1 ГПК за достъп до касационно обжалване по търговски дела. Поддържат се доводи, че правният спор няма търговски характер, тъй като е възникнал по повод изпълнението на творческа задача, възложена с граждански договор под режима на ЗАПСПС, и нито една от страните в правоотношението няма качеството „търговец”.
В срока по чл.276, ал.1 ГПК е подаден отговор от ответника „Информационен център на Министерство на отбраната” – чрез адв. П. М. и адв. С. К.. В отговора е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на обжалваното разпореждане и е заявено искане за разноски.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Частната жалба е допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.274, ал.2, пр.1 ГПК.
С касационна жалба вх. № 15907/13.09.2018 г. Е. С. Р. е обжалвал постановеното от Софийски апелативен съд въззивно решение 1547 от 22.06.2018 г. по т. д. № 6070/2017 г., с което е потвърдено решение по т. д. № 1763/2011 г. на Софийски градски съд за отхвърляне на предявения от жалбоподателя против Информационен център на Министерство на отбраната иск с право основание чл.63, ал.2 ЗАПСПС за заплащане на сумата 12 475 лв., претендирана като авторско възнаграждение за създаване на аудио – визуално произведение със заглавие „Родова памет” по възлагане на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно – почивно дело”, чийто правоприемник е Информационен център на Министерство на отбраната. След администриране на касационната жалба делото е изпратено по компетентност във Върховния касационен съд, но с разпореждане от 21.12.2018 г. на председателя на Второ отделение при Търговска колегия на ВКС е върнато обратно на Софийски апелативен съд за проверка на допустимостта на жалбата предвид разпоредбата на чл.280, ал.3, т.1 ГПК.
За да постанови обжалваното в настоящото производство разпореждане за връщане на касационната жалба, съдията – докладчик от Софийски апелативен съд се е позовал на разпореждането от 21.12.2018 г. на председателя на Второ отделение при Търговска колегия на ВКС и е приел, че тъй като разрешеният с въззивното решение правен спор има търговски характер и цената на предявения иск за заплащане на авторско възнаграждение е под 20 000 лв., решението не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК и подадената срещу него касационна жалба е недопустима.
Обжалваното разпореждане е правилно.
С разпоредбата на чл.280, ал.3, т.1 ГПК (ред. ДВ бр.86/2017 г.) са изключени от обхвата на касационното обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост. Преценката дали едно дело е гражданско или търговско се извършва в зависимост от страните и предмета на делото, като във всички случаи делата, които имат за предмет търговски спор от кръга на изброените в чл.365 ГПК, са търговски.
С касационната жалба на Е. Р. е обжалвано решение на въззивен съд, с което е разрешен спор за дължимост на авторско възнаграждение за изпълнение на задание – създаване на репортажен филм, възложено с договор по чл.63 ЗАПСП. Създаването на репортажен филм е резултат от творческата дейност на автора и е обект на авторско право по смисъла на чл.3 ЗАПСП. С разпоредбата на чл.1, ал.1, т.12 ТЗ сделките с обект интелектуална собственост, към която се числят и обектите на авторско право, са дефинирани като търговски сделки. Изложеното обосновава извод, че след като с предявения по делото иск се търси дължима престация по сделка с обект интелектуална собственост, делото е търговско и допустимостта на подадената срещу решението касационна жалба подлежи на преценка съобразно критериите на чл.280, ал.3, т.1 ГПК за достъп до касационно обжалване по търговски дела. Обстоятелството, че нито една от страните по сделката няма качеството „търговец”, не е основание да се отрече търговския характер на делото, тъй като съгласно чл.286, ал.2 ТЗ сделките по чл.1, ал.1 ТЗ са търговски, независимо от качеството на лицата, които ги извършват. Цената на иска е 12 475 лв. – под предвидения в чл.280, ал.3, т.1 ГПК минимален праг за достъп до касационно обжалване по търговски дела, с оглед на което изводът в обжалваното разпореждане за необжалваемост на въззивното решение и за недопустимост на касационната жалба е законосъобразен.
По изложените съображения разпореждането за връщане на касационната жалба срещу решението по т. д. № 6070/2017 г. на Софийски апелативен съд следва да бъде потвърдено.
Ответникът не е представил доказателства за извършени разноски за производството по чл.274, ал.2, изр.1 ГПК, поради което разноски не следва да се присъждат.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 28.12.2018 г. на съдията – докладчик по т. д. № 6070/2017 г. на Софийски апелативен съд, с което е върната подадената от Е. С. Р. касационна жалба срещу постановеното по делото въззивно решение № 1547 от 22.06.2018 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest