Определение №262 от 43052 по тър. дело №2595/2595 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 262

Гр.С., 13.11.2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на 10 ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА
след като изслуша докладваното от съдия Балевски, т.д.№2595 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.307 ал.1 от ГПК.
От страна на [фирма] е подадена на 24.07.2017 г. молба за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК на влязло в сила на 24.09.2016г решение №47 /10.08.2015 г. по т.д. № 665/14 на ОС-Перник , потвърдено с решение № 1727/10.08.2016 г. на САС по т.д. №4831/15, с което [фирма] е осъдено да заплати на [фирма] общо сумата от 82 754,21 лева- възнаграждение за извършени СМР по договор между страните от 13.02.2012 г.. Позовава се на ново обстоятелство от съществено значение за спора: образувано чрез отделяне от ответното дружество на ново търговско дружество ДТМВ С. О. ЕИК[ЕИК], което е станало след постановяване на въззивното решение от 10.08.2016 г. на САС по т.д. №4831/15, но преди влизането му в сила.
Ответната страна изпраща отговор, в който изразява становище за недопустимост на молбата,поради изтичането на сроковете по чл.305 ГПК.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ т.о. като се запозна със съдържанието на молбата счита, че молбата е подадена след срока по чл.305 ал.1 т.1 ГПК-три месеца от деня, в който на молителя е станало известно новото обстоятелство. В случая , самото вписване в ТР и узнаването на учредяването чрез отделяне от ответното дружество на ново търговско дружество [фирма] ЕИК[ЕИК], е станало след постановяване на въззивното решение от 10.08.2016 г. на САС по т.д. №4831/15, но преди влизането му в сила, според изричните твърдения на молителя в настоящата молба. Самото въззивно решение, е влязло в сила след изтичането на срока за касационно обжалване, т.е. на 24.09.2016 г., от която дата и тече срокът за отмяната му , при положение,че узнаването на новото обстоятелство по чл.303 ал.1,т.1 ГПК предхожда влизането в сила. Ето защо, към датата на подаване на молбата за отмяна -24.07.2017 г. тримесечният срок по чл.305 ал.1,т.1 е бил изтекъл и същата следва да се остави без разглеждане. На основание изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от страна на [фирма] на 24.07.2017 г. молба за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК на влязло в сила на 24.09.2016г решение №47 /10.08.2015 г. по т.д. № 665/14 на ОС-Перник
Определението подлежи на обжалване частна жалба в едноседмичен срок пред друг състав на ВКС .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *