Определение №269 от 43655 по ч.пр. дело №339/339 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 269

София, 09.07.2019 година

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ

като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 2557 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № 1784 от 21.05.2019 година, подадена от К. И. И., едноличен търговец с фирма „ Македония – К. И.”, [населено място] се иска отмяна на основание чл. 303, т. 5 ГПК на влязло в сила съдебно решение № 72 от 09.01.2019 г. по т.д. № 5211/2018 г. на Софийски апелативен съд. Поддържа се, че поради нарушение на съдопроизводствените правила за призоваване на страната лично или чрез надлежно упълномощен представител, молителят е бил лишен от възможност да участва в производството по делото, поради което моли да бъде отменено влязлото в сила съдебно решение.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира молбата за отмяна е допустима, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание на Председателя на Четвърто гражданско отделение на ВКС.
Да се призоват за датата на насрочване на делото молителят К. И. И., едноличен търговец с фирма „ Македония – К. И.”, [населено място], [улица], ет.2, ап. 3 и ответникът по молбата „Пътнически превози” ООД, [населено място], [улица].

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар