Определение №282 от по гр. дело №1566/1566 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 282

С. 18.11.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 16 ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

при участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 1566/2011 година

Постъпила е касационна жалба от [фирма], подадена от пълномощника юрисконсулт Мария Д., против въззивното решение на Софийски градски съд, ІІ А г.о., от 09.05.2011г. по в.гр.д. № 9767/2010г., постановено по иск по чл. 124, ал. 1 вр. чл. 415 ГПК с цена на иска 2656,45 лв., и за лихва върху главницата за минал период в размер на 1 259,03 лв. Жалбата е подадена чрез въззивния съд на 30.06.2011г. и е постъпила във ВКС на 08.11.2011г.
Производството пред ВКС е висящо от 08.11.2011г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на [фирма] е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на [фирма], против въззивното решение на Софийски градски съд, ІІ А г.о., от 09.05.2011г. по в.гр.д. № 9767/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар