Определение №309 от 42908 по ч.пр. дело №818/818 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 309

[населено място], 22.06.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на петнадесети юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч. т. д. №818 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал. 3 т.1 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на Р. И. Ч., лично и като представител на малолетния си син И. Р. Ч., срещу определение №95/27.02.2017г. по ч.гр.д. №121/2017г. на Пазарджишки окръжен съд, с което е потвърдено определение №178/19.01.2017г. по гр.д.№4390/2016г. на Пазарджишки районен съд за прекратяване на производството по същото дело и изпращането му подсъдност на Софийски районен съд.
Частните касационни жалбоподатели поддържат, че определението е неправилно, а допускането на касационното обжалване основават на наличието на предпоставките по чл.280 ал.1 т.1 и т.2 от ГПК. Поддържат, че въззивният съд се е произнесъл по процесуалноправния въпрос за приложението на разпоредбите на чл.113 или чл.108 от ГПК при иск на увреденото лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ на делинквента в отклонение от задължителната практика на ВКС, обективирана в ТР №1/23.12.2015г. по тълк.д.№1/2014г. на ОСТК и постановените по реда на чл.274 ал.3 от ГПК определение №18/14.01.2013г. по ч.т.д. №971/2012г. на ВКС, ТК, ІІ т.о, определение №1102/07.12.2012г. по ч.т.д. №695/2012г. на ВКС, ТК, ІІ т.о, определение №758/04.10.2011г. по ч.т.д. №622/2011г. на ВКС, ТК, ІІ т.о. и и други .
Ответникът по частната касационна жалба [фирма] счита същата за неоснователна.
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275 ал.1 от ГПК, от легитимирана страна в производството, но същата е недопустима.
Определението на Пазарджишки окръжен съд не подлежи на касационен контрол. Съгласно чл.274 ал.4 от ГПК не подлежи на касационно обжалване въззивно определение по дело, решението по което не подлежи на касационен контрол. Съгласно разпоредбата на чл.280 ал.2 от ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева – за граждански дела и до 20 000 лева – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение по иска за собственост. В случая с исковата молба на Р. И. Ч., лично и като представител на малолетния си син И. Р. Ч., са предявени при условията на обективно съединяване искове с правно основание чл.226 от КЗ /отм./ срещу [фирма] с цена 18 000 и 10 000 лева. Следователно постановено по това дело въззивно решение не би подлежало на касационно обжалване. Поради това съгласно чл.274 ал.4 от ГПК е недопустим и касационен контрол на постановените по делото определения.
Поради това частната касационна жалба срещу определението на Пазарджишки окръжен съд е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.
Воден от горното Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на Р. И. Ч., лично и като представител на малолетния си син И. Р. Ч., срещу определение №95/27.02.2017г. по ч.гр.д. №121/2017г. на Пазарджишки окръжен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Търговска колегия при Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението до частния жалбоподател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *