Определение №344 от 41971 по гр. дело №4022/4022 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 344

С., 28.11.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 25 ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 4022/2014 година

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по подадена от М. А. П. от [населено място], чрез пълномощника й адв. Г. К. И., молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на решение № 442/09.12.2008г. по гр.д. № 1570/2008г. на Софийски градски съд, ВК, ІV-Д с-в, с което е отменено решението на Софийски районен съд, 59 с-в, от 03.12.2007г. по гр.д. № 16499/2007г. и вместо него с въззивното решение са отхвърлени предявените от М. А. П. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 3 КТ.
Като нови писмени доказателства са представени молби на М. А. П. от 19.04.2007г. за ползване на платен годишен отпуск, от 12.04.2007г. за прекратяване на трудовия договор, и обяснения на М. А. П. от 12.06.2007г.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о., намира молбата за отмяна за процесуално недопустима поради подаването й след тримесечния срок по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК, който започва да тече от деня, в който на молителя е станало известно новото обстоятелство или от деня, в който молителят е могъл да се снабди с новото писмено доказателство. Автор на трите документа, представени като нови писмени доказателства, е молителката, т.е. те са й известни от момента на съставянето им. В. решение на Софийски градски съд е влязло в сила на 13.09.2010г. с постановяване на определение № 951/13.09.2010г. по гр.д. № 1848/2009г. ВКС, ІV г.о., а молбата за отмяна е подадена на 09.01.2014г. Освен това представените като нови доказателства молби и обяснение са били представени по делото /л. 5 и 6 от гр.д. № 1848/2009г. ІV г.о. ВКС и на л. 48 от гр.д. № 1570/2008г. СГС/, което опровергава твърденията на молителката в молбата от 11.03.2014г. за начина, по който ги е открила и се е снабдила с тях след приключването на делото.
Молбата съдържа и фактически обстоятелства за лишаване на молителката от възможност да участва в делото поради нарушаване на процесуалните правила – основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК. Съгласно чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК в този случай тримесечният срок започва да тече от деня на узнаване на решението. Касационното производство е образувано по подадена касационна жалба от адв. Г. И. като пълномощника на М. П., т.е. за страната не е съществувала пречка да се запознае с определението на съда по чл. 288 ГПК, от постановяването на което въззивното решение е влязло в сила. В случая са налице и данни за момента на узнаване на определението – частната жалба вх. № 10632/15.12.2010г. на М. П. срещу определение № 951/13.09.2010г. по гр.д. № 1848/2009г. ІV г.о. ВКС, е върната поради изчерпване на процесуалния ред за разглеждане на делото.
По изложените съображения подадената от М. А. П., чрез пълномощника й адв. Г. К. И., молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на решението на Софийски градски съд следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от М. А. П. от [населено място], чрез пълномощника й адв. Г. К. И., молба вх. № 1001018/09.01.2014г. за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на решение № 442/09.12.2008г. по гр.д. № 1570/2008г. на Софийски градски съд, ВК, ІV-Д с-в.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар