Определение №35 от 42034 по ч.пр. дело №318/318 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 35

С., 30.01. 2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г.о. в закрито заседание на двадесет и осми януари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Капка Юстиниянова
Членове: Л. Богданова
С. Димитрова

изслуша докладваното от съдията Богданова гр.д.N 6440 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 303 ГПК вр. с чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по подадени от М. В. Г. и от Д. К. Д. молби за отмяна на влязлото в сила решение № 295 от 19.06.2014 г., постановено по гр.д. № 273/2014 г. на Хасковски окръжен съд, с което е потвърдено с решение № 253 от 9.04.2012 г. по гр.д. № 2722/2009 г. на Хасковски районен съд. Поддържа се в двете молби, че е налице основанието по чл.303, ал.1, т.1 и т.5 ГПК за отмяна на влязлото в сила решение. Искането е съда да допусне до разглеждане молбите за отмяна и да отмени атакуваното решение.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о., като разгледа молбите за отмяна и изложените в тях доводи, намира следното:
Молбите за отмяна са подадени в срока по чл. 305, ал. 1 ГПК, поради което са процесуално допустими. Налице са и изложени обстоятелства във връзка с визираните хипотези. Поради това двете молби за отмяна следва да се допуснат за разглеждане в открито съдебно заседание.
Влязлото в сила решение, чиято отмяна искат молителите, не подлежи на принудително изпълнение в частта, с която, е прогласен за нищожен, на основание чл.26, ал.2, предл.5 ЗЗД като привиден, договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 10.02.2009 г., в частта с която М. В. Г. продава на Д. К. Д. лек автомобил марка „Мерцедес”, модел Е. Ц., с държавен рег. [рег.номер на МПС] . По изложените съображения, направеното искане за спиране изпълнението на влязлото в сила решение, е неоснователно и следва да се остави без уважение.
Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА до разглеждане в открито съдебно заседание молбите на М. В. Г. и Д. К. Д. за отмяна на влязлото в сила решение № 295 от 19.06.2014 г., постановено по гр.д. № 273/2014 г. на Хасковски окръжен съд, с което е потвърдено с решение № 253 от 9.04.2012 г. по гр.д. № 2722/2009 г. на Хасковски районен съд .
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М. В. Г. и на Д. К. Д. за спиране изпълнението на влязлото в сила решение № 295 от 19.06.2014 г., постановено по гр.д. № 273/2014 г. на Хасковски окръжен съд, с което е потвърдено с решение № 253 от 9.04.2012 г. по гр.д. № 2722/2009 г. на Хасковски районен съд.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г.о. за насрочване в открито съдебно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар