Определение №354 от 42298 по гр. дело №5169/5169 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 354

С. 21.10.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав :

П. : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 5169 по описа за 2015г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадена касационна жалба от Г. Н. К. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат К. против въззивно решение № 199 от 13.07.15г. по в.гр.д.№ 295 по описа за 2015г. на Ловешки окръжен съд, с което потвърдено решение № 128 от 16.03.15г.по гр.д.№ 372/14г. на РС Ловеч като са отхвърлени исковете с правно основание чл.226 ал.2 КТ за присъждане на сумата от 1 802.50лв., имуществени вреди в резултат на незаконно задържане на трудовата му книжка при прекратяване на трудовото правоотношение, ведно с мораторна лихва в размер на 537.88лв., считано от 8.04.2011г. до 4.03.2014г., ведно със законната лихва, с правно основание чл.226 ал.1 т.1 КТ за присъждане на сумата от 2 335.62лв., имуществени вреди в резултат на непопълване на трудовата му книжка с необходимите реквизити по чл.350 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, ведно с мораторна лихва в размер на 641.98лв., считано от 11.12.2011г. до 4.03.2014г., ведно със законната лихва и с правно основание чл.226 ал.3 КТ за присъждане на сумата от 459.08лв. имуществени вреди, произтичащи от заплатена наказателна лихва по договор за банков кредит, ведно с мораторна лихва в размер на 104.65лв., считано от 8.04.2011г. до 4.03.2014г., ведно със законната лихва, както и за сумата от 1 000лв., обезщетение за неимуществени вреди за претърпени притеснения от оставане без работа и липса на средства за изплащане на кредит, ведно с мораторна лихва в размер на 298.42лв., считано от 8.04.2011г. до 4.03.2014г., ведно със законната лихва.
Срещу така подадената жалба е постъпил отговор от противната страна, с който се оспорва нейната допустимост на основание чл.280 ал.2 от ГПК. Отделно счита, че не са налице предпоставките на чл.280 ал.1 от ГПК за допускане на касационно обжалване и оспорва основателността й.
Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като прецени изложените доводи и данните по делото, намира подадената касационна жалба за недопустима поради следното :
Съгласно чл.280 ал.2 от ГПК- не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000лв. Съгласно чл.69 ал.1 т.1 ГПК цената на иска по искове за парични вземания е в размер на исковата сума.
В случая производството е образувано по общо четири, обективно съединени иска, всеки един от които е с цена на иска под 5 000лв. Предмет на касационната жалба са исковете за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 1 802.50лв., ведно с мораторна и законна лихва на основание чл.226 ал.2 КТ и на 2 335.62лв., ведно с мораторна и законна лихва на основание чл.226 ал.1 т.1 КТ. Касае се за два отделни иска за парично вземане, всеки един с размер на цената под 5 000лв.
Пред вид цената на иска не съществува правна възможност за касационно обжалване, поради което образуваното производство е недопустимо и следва да бъде прекратено.
Мотивиран от гореизложеното, на основание чл.280 ал.2 от ГПК, състав на Трето гражданско отделение на Върховен касационен съд
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима подадената касационна жалба от Г. Н. К. от [населено място][жк]бл.211 вх.Г ет.3 ап.12, чрез процесуалния представител адвокат К. с адрес за призоваване: [населено място] [улица] против въззивно решение № 199 от 13.07.15г. по в.гр.д.№ 295 по описа за 2015г. на Ловешки окръжен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 5169 по описа за 2015г.на Върховен касационен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщението, с частна жалба пред друг състав на Върховен касационен съд.
П. :
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.