Определение №393 от 42929 по ч.пр. дело №1612/1612 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 393

Гр. София,13.07.2017 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито съдебно заседание на 13.07.2017 год. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 1612/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е образувано по молба с правно основание чл.282 ал.2 ГПК, подадена от Г. АД [населено място], чрез процесуалния му пълномощник – адв. Т., с искане за спиране на изпълнението на въззивно осъдително решение № 1426/20.06.2017 г. по т.д. № 5222/2016 г. по описа на Софийски апелативен съд, ТО, V с-в. С последното е потвърдено решение № 575/29.03.2015 г. по т.д.№ 5858/2015 г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-16 състав, поправено и изменено с решение № 987/02.06.2016 г., с което молителят е осъден да заплати на О. БГ Е. [населено място] сумата 230 000 лв., получена на отпаднало правно основание – развален предварителен договор от 24.01.2008 г. за продажба на кораб „Газтрейдър 1”, съответно индивидуализиран, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 18.09.2015 г. до окончателното погасяване на вземането, на основание чл.55 ал.1 пр.3 вр. чл.87 ЗЗД и чл.86 ЗЗД.
Като взе предвид приложените към молбата документи, включително и цялото производство по в.т.д.№ 5222/2016 г. на САС, съставът на ВКС, ТК, ІІ ТО прецени следното:
Молителят е подал допустима и редовна касационна жалба против въззивното решение, с вх.№ 7598 от 05.07.2017 г. по описа на ВКС, както и е представил доказателства за внесено обезпечение в размер на 255 762 лв. /главница и разноски/, чието постъпване по съответната сметка на ВКС е надлежно удостоверено от счетоводител при съда на 06.07.2017 г.
С оглед горното следва да се приеме, че са налице изискванията на закона за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение, обжалвано пред ВКС.
По изложените съображения и на основание чл.282 ал.2 т.1 ГПК, Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение № 1426/20.06.2017 г. по т.д. № 5222/2016 г. по описа на Софийски апелативен съд, ТО, V с-в.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от същото да се издаде незабавно на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *