Определение №405 от 41248 по ч.пр. дело №353/353 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№405

гр. София, 05.12.2012 г.

ТАТЯНА ВЪРБАНОВА – Председател на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след проверка на преписка с вх. № 12 385/10.09.2012 г., констатира следното:
Преписката е образувана във ВКС по повод подадена от Р. Д. К., [населено място] искова молба по чл. 47 ЗМТА за отмяна на решение по ВАД № 830/2011 г. на Арбитражен съд при Стопанска асоциация [населено място].
С разпореждания от 17.09.2012 г. и 30.10.2012 г. на Председателя на Второ отделение на ТК на ВКС са дадени конкретни указания за отстраняване на констатираните нередовности, които към настоящия момент не са изпълнени в определения за това срок. Във връзка с постъпила от Р. К. молба от 30.11.2012 г., същият следва да има предвид, че не е необходимо да разполага с „ясновидски способности”, за да изпълни ясните и точни първоначални указания на съда, а от друга страна – при частично им изпълнение, съдът не е длъжен да дава повторна, нова възможност за отстраняване на нередовности на исковата молба. Неизпълнението на дадените указанията налага връщане на подадената искова молба.
С оглед на гореизложените съображения и на основание чл. 129, ал. 3, Председателят на Второ отделение при ТК на ВКС

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА искова молба по чл. 47 ЗМТА от Р. Д. К., [населено място] за отмяна на решение по ВАД № 830/2011 г. на Арбитражен съд при Стопанска асоциация [населено място].
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Оценете статията

Вашият коментар