Определение №449 от 43455 по гр. дело №1747/1747 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 449
гр. София, 21.12.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Светла Димитрова
Членове: Александър Цонев
Филип Владимиров

изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 4821/2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Съдът е сезиран с молба вх. № 36543/11.12.2018 г., подадена от М. Л. С. от [населено място], с която иска отмяна на определение №746/22.03.2018г., постановено по в.гр.д. №465/2018г. на Варненски окръжен съд, потвърдено с определение на Варненски апелативен съд, на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК. Молителката е поискала и спиране на изпълнението на определението, чиято отмяна иска, на основание чл.309 ГПК.
Определението на Варненски окръжен съд, чиято отмяна се иска е постановено по чл.83, ал.2 ГПК и с него е оставена без уважение молбата на М. С. за освобождаване от държавна такса в размер на 25лв..
При извършване на преценка за допустимостта на молбата, ВКС констатира, че молбата за отмяна съдържа противоречие между обстоятелствена част и петитум, тъй като молителката твърди, че след влизане на определението в сила, с което е отказано освобождаване от държавна такса, съдът не е дал нов срок за внасяне на дължимата държавна такса и по този начин е било нарушено правото и на участие в процеса.
Тъй като производството по чл. 83, ал.2 ГПК не зависи и не е обусловено от задължението на съда да даде нов срок за внасянето на държавна такса, защото последователността е обратна, то няма как неизпълнението на задължението от съда да определи нов срок за внасяне на държавна такса да накърни правото на участие на молителката в производството по чл.83, ал.2 ГПК.
В следствие на констатираното противоречие между обстоятелствена част и петитум и на основание чл. 306, ал.2 ГПК, молбата за отмяна следва да се остави без движение като се даде възможност на молителката за точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна.
Въпреки констатираната нередовност на молбата за отмяна, настоящият състав на ВКС не намира пречка да се произнесе по искането за спиране на изпълнението на определението по чл.83, ал.2 ГПК. Това е така защото определението по чл.83, ал.2 ГПК не съдържа изпълнителна сила, поради което спиране на изпълнението му би било без предмет. Оттук следва, че молбата по чл.309 ГПК е неоснователна.
Воден от горното, ВКС
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ на основание чл.306, ал.1 ГПК молба за отмяна на определение №746/22.03.2018г., постановено по в.гр.д. №465/2018г. на Варненски окръжен съд с вх. № 36543/11.12.2018 г., подадена от М. Л. С. от [населено място] и указва на молителката в 1- седмичен срок от съобщението да представи мотивирано изложение на основанията за отмяна, които подържа, с препис за другата страна, иначе производството по делото ще бъде прекратено.
Оставя без уважение молбата по чл.309, ал.1 ГПК на молителката за спиране на изпълнението на определението на Варненски окръжен съд, постановено по реда на чл.83, ал.2 ГПК.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар