Определение №462 от 43075 по гр. дело №3468/3468 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 462

гр. София, 06.12.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:
Председател: Симеон Чаначев
Членове: Диана Хитова
Александър Цонев
като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 2563/2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба от адв. П. К., процесуален представител на С. Н. Н., срещу Определение № 182 от 06.03.2017 г. по гр. д. № 1409/2016 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, с което е оставено без уважение искането за изменение на решение № 410 от 21.12.2016 г., постановено по същото дело, в частта му за разноските, като жалбоподателят е осъден да заплати на Т. И. Н., на основание чл. 78 ГПК разноски по делото пред Окръжен съд – Стара Загора в размер на 1800,00 лeвa.
В частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение. Излага се становище за прекомерност на присъдения размер на разноските за адвокатско възнаграждение поради ниска фактическа и правна сложност на делото и липса на надлежна преценка от страна на Окръжен съд – Стара Загора.
Ответникът по частната жалба Т. Н., представлявана от адвокат Ж. З., в представения писмен отговор счита частната жалба за неоснователна и необоснована. Излага становище за логичност и законосъобразност на мотивите на съда, постановил обжалваното определение.
Частната жалба е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество, ВКС намира следното:
Ответникът по делото е подал молба за изменение на въззивното решение № 410/ 21.12.2016г. на Старозагорски окръжен съд в частта за разноските, с което е бил осъден да плати разноски на другата страна в размер на 1800лв., представляващи платено адвокатско възнаграждение. Окръжният съд е отхвърлил молбата, тъй като искането не било обосновано. Молителят е останал недоволен от определението като в настоящата частна жалба е изложил твърдения, че делото се е развило по писмени доказателства в едно съдебно заседание.
От данните по делото се установява, че ищцата Т. Н. е била предявила иск за връщане на сумата от 22370лв. като платена при начална липса на основание. Ответникът С. Н. е възразил в срока за отговор, че сумата била дарена като за установяването на дарението е ангажирал косвени доказателства от други правоотношения между страните по повод на договор за издръжка и гледане и развалянето му, договор за заем за послужване на процесния недвижим имот и прекратяването му, неоснователно обогатяване и упражнено право на задържане върху процесния недвижим имот по повод извършени подобрения в имота. Спорът между страните е окончателно разрешен в полза на ищцата като съдилищата са приели, че плащането е извършено, а договорът за дарение не се установява от ангажираните косвени доказателства.
При тези данни ВКС счита, че частната жалба е неоснователна. Съгласно т. 3 от т.р. № 6-2013- ОСГТК съдът намалява адвокатското възнаграждение поради прекомерност, когато липсва фактическа и правна сложност на делото, като съдът е длъжен да изложи мотиви за това.
В случая не се установява липсата на фактическа и правна сложност на делото, тъй като ответникът е усложнил процеса чрез ангажирането на косвени доказателства за установяването на договор за дарение, въз основа на други сложни правоотношения между страните. Пълно и главно доказване на дарствено намерение може да бъде установено и чрез косвени доказателства, но след задълбочен анализ на доказателствата и извеждането въз основа на тях на единствен и категоричен извод за осъществяването на спорния факт. Освен това не е налице и прекомерност, тъй като платеният адвокатски хонорар е 1800лв., а минималният размер на адвокатското възнаграждение е 1201,10лв., съгласно Наредба №1/2004г.. Тъй като не са налице предпоставките за намаление на платеното адвокатското възнаграждение, то частната жалба е неоснователа.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, ІІІ ГО
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 182 от 06.03.2017 г. по гр. д. № 1409/2016 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар