Определение №475 от 41284 по гр. дело №1037/1037 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3
Р Е Ш Е Н И Е
№ 475/12
София, 10.01. 2013 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА АЛБЕНА БОНЕВА

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 1754 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал.2 ГПК.
С молба вх. № 20538 от 02.08.2011 година, подадена от С. И. А., М. Д. А. и И. С. И., всички от [населено място], се иска отмяна на основание чл. 300, ал.1, т. 5 ГПК на решение № 957 от 09.07.2010 г. по гр.д. № 1370/2009 г. на Варненски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 1183 от 17.04.2009 г. по гр.д. № 10460/2007 г. на Варненски районен съд. Поддържа се, че вследствие нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в непризоваването им в производството по делото, молителите са били лишени от възможност за защита.
Ответникът по молбата за отмяна К. М. К. я оспорва като неоснователна.
Ответниците Б. А. Н. и К. Д. С. не вземат становище.
Ответниците С. Я. С. и М. П. М. считат, че молбата за отмяна е основателна.
Молбата за отмяна е постъпила своевременно в срока по чл. 305, т.5 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, молбата за отмяна на влязлото в сила решение е неоснователна предвид следните съображения:
Съгласно чл. 303, ал.1, т.5 ГПК, заинтересованата страна може да иска отмяна на влязлото в сила решение, когато вследствие нарушаване на съответните съдопроизводствени правила е била лишена от възможност да участвува в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. Извършените в производството по делото съдопроизводствени действия не дават основание да се приеме, че молителите С. И. А., М. Д. А. и И. С. И. са били лишени от участие в делото.
Гражданско дело № 10460/2007 г. на Варненски районен съд е образувано по искова молба от 14.12.2007 г., с която К. М. К. е предявил против К. Д. С. и С. Я. С. от [населено място] иск за прогласяване недействителност на договор за покупко-продажба на недвижим имот в [населено място]. В проведеното първо заседание по делото на 05.06.2008 г., като ответници по иска са конституирани и Б. А. Н., И. С. И., С. И. А. и М. Д. А.. В проведеното на 03.07.2008 г. съдебно заседание, ответниците И. С. И., С. И. А. и М. Д. А. са се явили лично, след което съдът е извършил съдопроизводствените действия по делото в тяхно отсъствие на основание чл. 41, ал. 6 ГПК (отм.). Редовно са им връчени и съобщения за изготвяне на първоинстанционното решение от 17.04.2009 г. по реда на чл. 46, ал.2 ГПК (отм.) чрез съсед Г. В. Н.. За първото заседание пред въззивния съд на 16.11.2009 г. съобщенията, изпратени на адреса, на който страните са били редовно призовани чрез връчване на съобщенията за изготвяне на решението (гр. Варна,[жк], № 303, вх. 13, ет.1, ап. 195) са върнати в цялост със забележка, че лицата са напуснали адреса, поради което съдът е дал ход на делото при условията на чл. 51, ал.2 ГПК (отм.), извършвайки съдопроизводствените действия до приключването му в отсъствие на страните, считайки призовките за връчени.
Така извършените съдопроизводствени действия не сочат за допуснати нарушения по призоваването на молителите С. И. А., М. Д. А. и И. С. И.. Извършените в тяхно отсъствие съдопроизводствени действия от първоинстанционния съд са при личното им явяване в съдебно заседание, след което са били длъжни да следят за развитието на производството – чл. 41, ал.6 ГПК (отм.). Законосъобразно при условията на чл. 51, ал. 2 ГПК (отм.) са извършени и съдопроизводствените действия по призоваването им във въззивното производство, след като страните са променили адреса, от който са били редовно призовани без да съобщят по делото нов адрес за призоваване.
Въведените с молбата за отмяна твърдения за неточно отразяване на личното им явяване в протокола от съдебно заседание на 03.07.2008 г. са неоснователни. Официално удостоверените от районния съдия и съдебния секретар обстоятелства в съдебния протокол от заседанието не са опровергани, поради което доказателствената им сила следва да бъде зачетена.
С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.3 ГПК, на ответника по молбата за отмяна К. М. К. следва да бъдат присъдени направените в производството съдебни разноски в размер на 300 лева, съставляващи възнаграждение, изплатено по договор за правна помощ от 10.04.2012 г. с адвокат Д. К. от Софийска адвокатска колегия.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ без уважение молба вх. № 20538 от 02.08.2011 година, подадена от С. И. А., М. Д. А. и И. С. И., всички от [населено място] за отмяна на основание чл. 300, ал.1, т. 5 ГПК на решение № 957 от 09.07.2010 г. по гр.д. № 1370/2009 г. на Варненски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 1183 от 17.04.2009 г. по гр.д. № 10460/2007 г. на Варненски районен съд.
ОСЪЖДА С. И. А. с ЕГН [ЕГН], М. Д. А. с ЕГН [ЕГН] и И. С. И. с ЕГН [ЕГН], всички от [населено място] да заплатят на К. М. К. с ЕГН [ЕГН] сумата 300 (триста) лева съдебни разноски.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар