Определение №475 от 43775 по ч.пр. дело №2229/2229 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 475
гр. София, 06.11.2019г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четиринадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

изслуша докладваното от съдия Христова ч.т.д. №2229 по описа за 2019г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба от Ц. А. З., чрез адв.Ясна С. срещу определение №3814/21.11.2017г., постановено по ч.гр.д. №5862/2017г. на Софийски апелативен съд, с което след отмяна на определение №6361/27.10.2017г., т.д.№1131/2017г. на Софийски градски съд е допуснато обезпечение на предявените от „Корпоративна търговска банка“ АД /н/ срещу И. А. З. искове с правно основание чл.57, ал.3 ЗБН за обезщетение за вреди в размер 4 687 592.52 лева, чрез налагане на възбрана върху собствения на И. З. недвижим имот, подробно описан.
Частният касационен жалбоподател, в качеството си на трето заинтересовано лице- собственик на възбрания недвижим имот, моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно. Навежда оплакване, че възбраненият имот никога не е бил собственост на брат му И. А. З. и не би могъл да бъде обект на обезпечение.
С разпореждане от 30.05.2019г. администриращият съд оставя без движение частната жалба с указания за представяне на изложение на основанията за допускане до касационно обжалване. Указанията са надлежно съобщени на жалбоподателя на 05.06.2019г., който отказва да ги изпълни по съображения, изложени в молба вх.№77655 от 13.06.2019г.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение след преценка на данните по делото приема следното:
Частната касационна жалба е подадена от надлежна страна срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт, но е процесуално недопустима поради неизпълнение на указанията на съда за представяне на изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК и следва да бъде оставена без разглеждане.
Предмет на касационно обжалване е въззивно определение на САС, с което е отменено първоинстанционното определение на СГС, постановено по молба по чл.389 и сл.ГПК и е допуснато поисканото обезпечение на предявените искове. Съгласно разясненията, дадени в т.1 на ТР №1/19.02.2010г. по т.д. № 1/2009г. на ОСГТК на ВКС, което съгласно чл.274, ал.3 ГПК намира приложение и по отношение на частните касационни жалби, допускането на касационно обжалване предпоставя произнасяне от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за решаване на възникналия между страните спор и по отношение на който е налице някое от основанията по чл.280, ал.1, т.1 – т.3 ГПК. В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът следва да постави ясно и точно правния въпрос, включен в предмета на спора и обусловил правните изводи на въззивния съд по конкретното дело. Преценката за допускане на касационно обжалване се извършва от ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба от Ц. А. З., чрез адв.Ясна С. срещу определение №3814/21.11.2017г., постановено по ч.гр.д. №5862/2017г. на Софийски апелативен съд.
Определението подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от съобщението с частна жалба пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.