Определение №493 от 43664 по ч.пр. дело №1693/1693 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 493

гр. София, 18.07.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 16 юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело № 1693 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.3 т.1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба от пълномощника на Сдружение „А. ЦЕНТЪР/БИЗНЕС ИНКУБАТОР-ШУМЕН“-гр. Шумен срещу определение № 148/11.03.2019 г. по в.ч.гр.д. №92/2019 на Варненски апелативен съд, с което е отменено определението от с.з. на 20.11.2018 г. по т.д. №92/2018 г. на ОС-Шумен за оставяне без уважение на молба на сдружението-частен жалбоподател за възстановяване на срока за подаване на отговор на ИМ и оставена без разглеждане на тази молба като недопустима.
Излагат се оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното определение на въззивния съд.
Като основания за допускане до касация се сочи чл.280 ал.2 ГПК-очевидна неправилност.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена е в законовия срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
За да постанови обжалваното определение, съставът на въззивния съд се е позовал на следните обстоятелства:
В самата молба за възстановяване по реда на чл. 64 ГПК на срока за подаване на отговор на ИМ от страна на сдружението-молител са изложени оплаквания и доводи за неправилно приложение на чл.50 ал.2 ГПК по отношение на приетото фингирано връчване на ИМ с приложенията на ответната страна-„А. ЦЕНТЪР/БИЗНЕС ИНКУБАТОР-ШУМЕН“-гр. Шумен. Последните не обосновават наличие на основанията по чл.64 ГПК – пропускане на срока за извършване на съответното процесуално действие, а липсата на основание да се приеме, че последният е започнал да тече. Следователно произнасянето от първоинстанционния съд по молба за възстановяване на срока, без да е бил надлежно сезиран за това е недопустима. С оглед изложеното, въззивният съд е отменил определението за оставяне без уважение на молбата за възстановяване на срока и е оставил същата без разглеждане.
Като основания за допускане до касация се сочи чл.280 ал.2 ГПК-очевидна неправилност.
Съгласно константната непротиворечива практика на съставите на ВКС,ТК, за да е налице очевидна неправилност по смисъла на съдържанието на това понятие в цитираната законова разпоредба е необходимо да е налице постановен правораздавателен акт , с който законът е приложен в неговия обратен, т.е. противоположен смисъл или е приложена несъществуваща или отменена правна норма или при произнасянето си съдът да е допуснал явна необоснованост на съдебния акт, вследствие на грубо явно нарушение на правилата на формалната логика. Във всички случаи, за да е очевиден подобен порок, то това следва да се установява в самия акт, без да е необходим допълнителен анализ и нова преценка на събраните по делото доказателства за приетите като установени факти. В случая наличието на такъв недостатък не се обосновава: оплакванията на жалбоподателят се свеждат до основателността на молбата по чл.64 ГПК и изискват нова преценка на събраните по делото доказателства. Следователно не е налице соченото основание за допускане на частно касационно обжалване.
С оглед правна прецизност следва да се отбележи, че актът, с който съдът се произнася по недопустимо сезиране е също недопустим и подлежи на обезсилване, а не незаконосъобразен, както е прието с обжалваното определение, но подобни оплаквания липсват в ЧКЖ, а и това по никакъв начин не би се отразило на крайния резултат по спора.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 148/11.03.2019 г. по в.ч.гр.д. №92/2019 на Варненски апелативен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *