Определение №57 от 43558 по тър. дело №1629/1629 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 57
[населено място],03.04.2019 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на първи април през две хиляди и деветнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №1629 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение №566 от 07.12.2018г. по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на решение №524 от 06.02.2018г. по т.д. №5802/2017г. на Софийски апелативен съд, ТО, 11 състав.
На 18.12.2018г., в срока по чл.248 ал.1 от ГПК, е постъпила молба от адв. С. Б., назначена за особен представител на ответника по иска „Спорт Европа Банско“ ООД, с искане да й бъде определено и изплатено възнаграждение за осъщественото представителство пред касационната инстанция.
Молбата е основателна. Адвокат С. Б. от АК – Благоевград е назначена от първоинстанционния съд за особен представител на ответника „Спорт Европа Банско“ ООД. Тя е представлявала дружеството и в касационното производство, като е изготвила и депозирала в срок касационната жалба.
Съдът констатира, че следващото се независимо от изхода на спора възнаграждение на особения представител, определено в размер на 600 лв., съгласно чл.7 ал.1 т.10 и чл.9 ал.2 от Наредба № 1/09.07.2004 г. вр. чл.47 ал.6 ГПК, не е било определено и внесено до настоящия момент от ищеца в производството.
С оглед изхода на спора задължен за разноските в касационното производство на основание чл.78 от ГПК е касаторът „Спорт Европа Банско“ ООД. Поради това същият следва да бъде осъден да заплати на особения представител, на основание чл.77 от ГПК, вр. чл.47 ал.6 от ГПК дължимото възнаграждение.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА „СПОРТ ЕВРОПА БАНСКО“ ООД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], да заплати на адвокат С. М. Б., от Адвокатска колегия Благоевград, с адрес [населено място], [улица], ет.2, сумата 600 лв. /шестстотин лева/, представляваща възнаграждение за извършените действия като особен представител на касатора „Спорт Европа Банско“ ООД в касационното производство.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.