Определение №573 от 42286 по ч.пр. дело №2042/2042 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№573

София, 09.10.2015 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и девети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 2042/2015 година

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК. Образувано е по частна жалба на [община], представлявана от кмета Ф. Ф., чрез процесуалните му пълномощници адвокати Г. Г. и Г. Н., срещу разпореждане № 452 от 14.01.2015 г. по в.т.д. № 530/2014 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без уважение подадената молба с вх. № 952/13.01.2015 г. за продължаване на срока за отстраняване нередовности на подадена касационна жалба, по съображения, че вече е постановено разпореждане от 06.01.2015 г. за връщане на касационната жалба на Община – П..
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално недопустима.
Обжалваното разпореждане, имащо характер на определение, с което въззивният съд се е произнесъл по подадената от Община – П. молба с правно основание чл.63 ГПК, не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол. Този съдебен акт не попада в обхвата на определенията по чл.274, ал.1 ГПК – не прегражда по-нататъшното развитие на делото и законодателят не е предвидил изрично възможност за неговото самостоятелно обжалване. Контролът за законосъобразност върху определението, с което съдът се произнася по искане за продължаване на нерешителни срокове, следва да се осъществи в рамките в проверка за законосъобразност на съдебния акт, констатиращ изтичането на срока и съответно настъпването на неблагоприятните за страната правни последици, в какъвто смисъл са и правилно дадените указания в атакуваното разпореждане. В горния смисъл е и трайната практика на Гражданска и Търговска колегия на ВКС.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на [община] срещу разпореждане № 452 от 14.01.2015 г. по в.т.д. № 530/2014 г. на Окръжен съд – Варна.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *