Определение №619 от 42314 по ч.пр. дело №5185/5185 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 619

гр. С., 06.11.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 5185/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Л. И. К. от [населено място], срещу определение № 222 от 26.03.2015г. по в.ч.гр.д. № 90/15г. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е оставено без разглеждане възражение вх. № 20000/16.12.2014г. от Л. И. К. срещу заповед № 1242 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК в полза на [фирма] от 07.07.2014г., издадена по ч.гр.дело № 2202/2014г. по описа на Районен съд Пазарджик.
В частната жалба се правят оплаквания за материална незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното определение и се иска отмяната му. Изложени се доводи, че частният жалбоподател е информиран за заповедта за изпълнение едва на 19.11.2014г., при което срокът за подаване на възражение по чл. 423 ГПК не е пропуснат.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
За да остави без разглеждане като просрочено възражението по чл. 423 ГПК въззивният съд е приел, че поканата за доброволно изпълнение, ведно с приложените към нея копие от изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, са получени от съпругата на длъжника – С. К., на 19.08.2014г. При данни, че Л. К. се е завърнал в България на 21.08.2014г., т.е. два дни след получаване от страна на съпругата му на поканата за доброволно изпълнение и приложенията към нея, то същия е имал достатъчно време за да се запознае. Срокът е изтекъл и ако се брой с начална дата 13.11.2014г., когато Л. К. е подал молба до ЧСИ за издаване на документи, тъй като възражението е подадено едва на 16.12.2014г. По тези съображения съдът е приел, че е налице редовно връчване по реда на чл. 46 ГПК, като срокът за подаване на възражение по реда на чл. 423 ГПК е изтекъл на 19.09.2014г. – петък.
Частната жалба е неоснователна.
Връчването на поканата за доброволно изпълнение и приложените към нея копие от изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, е извършено редовно при условията на чл. 46 ГПК на съпругата на частния жалбоподател, на адреса му в [населено място], на 19.08.2014г. Връчването на книжата е установено от приложеното известие за доставяне, а съдържанието на пратката от удостоверението на ЧСИ. При наличието на данни за редовно връчване, извършено на 19.08.2014г., няма основание за дата на узнаване да се приеме друг, последващ момент.
Водим от изложеното Върховният касационен съд, III г, о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 222 от 26.03.2015г. по в.ч.гр.д. № 90/15г. на Пазарджишкия окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

П.:

Членове:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed