Определение №639 от 42331 по ч.пр. дело №5822/5822 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 639

Гр.С., 23.11.2015г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети ноември през двехиляди и петнадесета година, в състав

П.: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.5822 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.282 ГПК.
Образувано е по молба на П. И. Ш. и П. Н. Ш. за спиране на изпълнението на въззивно решение на Софийски апелативен съд, 10с., №.2147/6.11.15, постановено по г.д.№.2785/2014г.

С посоченото въззивно решение е потвърдено първоинстанционното такова /№.1434/4.03.14 по г.д.№.9033/11 на Софийски градски съд/, с което молителите са осъдени да платят на [фирма] на основание чл.59 ал.1 ЗЗД сумата 30000лв. /част от цяла сума 161175,90лв./, ведно със законната лихва считано от 4.07.11 до окончателното изплащане и 3150лв. разноски.
На 20.11.2015 молителите са депозирали касационна жалба вх. №.15377/20.11.15 с изложение на касационните основания и внесена държавна такса.
Към молбата за спиране по реда на чл.282 ГПК е приложен документ за сумата 30000лв. за спиране на изпълнението, която е постъпила по сметката за обезпечения на ВКС.

Върховният касационен съд, като съобрази изложените факти, направеното искане и материалите по делото, намира, че молбата по чл.282 ГПК е основателна.
Съгласно чл.282 ал.2 т.1 ГПК по искане на жалбоподател касационният съд може да спре изпълнението на осъдително въззивно решение за парично вземане при наличие на подадена в срок касационна жалба и надлежно представено обезпечение в размер на присъдената сума.
В случая посочените предпоставки са налице – обжалва се осъдително решение за присъждане на парична сума; молителите са подали касационна жалба в преклузивния едномесечен срок /обжалваният акт е от 6.11.15, а касационната жалба е подадена на 20.11.2015г./ и дължимият размер на обезпечение, определено съгласно нормата на чл.282 ал.2 т.1 от ГПК и ТР 6/14 от 23.10.2015 на ОСГТК на ВКС, е налично по специалната сметка на ВКС.

Мотивиран от горното, ВКС, Трето гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА изпълнението на въззивно решение на Софийски апелативен съд, 10с., №.2147/6.11.15, постановено по г.д.№.2785/2014г., до приключването на производството по касационна жалба вх.№.15377/ 20.11.15г., подадена от П. И. Ш. и П. Н. Ш..

Препис от определението да се издаде на молителите.

Определението не подлежи на обжалване.

П.: ЧЛЕНОВЕ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed