Определение №66 от 41297 по ч.пр. дело №33/33 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 66

С. 23.01.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 21 януари две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 33/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на Ц. И. Д. от [населено място], срещу определението на Софийски градски съд, ІІ-А възз. с-в, № 11183 от 09.07.2012г. по гр.д. № 8632/2012г., с което е оставена без разглеждане частната жалба на Ц. И. Д. срещу определението на Софийски районен съд, 76 с-в, от 09.05.2012г. по гр.д. № 22026/2006г. с което е отказано спиране на производството по делото. В жалбата са изложени съображения за неправилно възобновяване на производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Неправилно с разпореждане от 22.11.2012г. по гр.д. № 8632/2012г. на СГС на частния жалбоподател са дадени указания да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, каквото е необходимо в хипотезата на чл. 274, ал. 3 ГПК.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
В. съд е оставил без разглеждане подадената от Ц. И. Д. частна жалба срещу определение на Софийски районен съд, с което е отказано спиране на производството по делото, по съображения, че посоченият акт на първоинстанционния съд не подлежи на самостоятелно обжалване.
Определението е правилно.
Съгласно чл. 274, ал. 1 ГПК срещу определенията на съда могат се подават частни жалби в два случая – когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и когато обжалването му е изрично предвидено в закона. В настоящия случай не е налице нито една от двете хипотези. Определението на съда, с което е оставено без уважение искане за спиране на производството по делото /както и това, с което производството по делото е възобновено/, не са актове, прекратяващи производството по делото. Не е предвидено изрично и самостоятелното им обжалване. Тяхната правилност се преценява при проверка правилността на постановеното по делото решение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Софийски градски съд, ІІ-А възз. с-в, № 11183 от 09.07.2012г. по гр.д. № 8632/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар