Определение №92 от 39995 по ч.пр. дело №337/337 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

                          
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 92
 
гр.София, 01 юли  2009 година
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  Първо наказателно отделение в съдебно заседание на  две хиляди и девета година в  състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
                                              ЧЛЕНОВЕ:  
                                                                
                                                                                                  
                          със секретар
и с участието на прокурора                                                                                                                     
изслуша   докладваното  от   
председателя        (съдията)   ПЛАМЕН ТОМОВ
ч.наказателно дело под № 337/2009 година
 
Делото пред ВКС е образувано по жалба от името на подсъдимия Л. В. С., подадена по реда на чл.351, ал.5 НПК срещу разпореждането на съдия от въззивния Разградски окръжен съд, с което е върната друга, пак от негово име, касационна жалба за оспорване на въззивно решение на същия съд.
Разпореждането е от 4 март 2009 год. по внохд № 1/2009 год., и с него съдията-докладчик по делото е приел, че с касационната жалба, подадена от името на подсъдимия С, е оспорен съдебен акт, който не подлежи на касационна проверка (чл.351, ал.4, т.3 НПК).
Оспореният съдебен акт, от своя страна, е въззивно решение № 9 от 13 февруари 2009 год., с което е потвърдена осъдителната спрямо Л. С. присъда № 421 от 29 октомври 2008 год. на Разградския районен съд.
Подадената сега (наречена-„частна”) жалба окачествява разпореждането за връщане на касационната жалба като „неправилно и несъобразно” и поради това се иска отмяната му; доводите на тук обсъжданата жалба са обаче с оглед на неправилността на първоинстанционната присъда, респ. с оглед неправилното й потвърждаване от окръжния съд.
Прокурорът от Върховната касационна прокуратура е изразил становище за неоснователност на жалбата срещу разпореждането от 4 март 2009 год.
Върховният касационен съд намери, че трябва да остави в сила обжалваното разпореждане.
Както става ясно от изложеното по-горе, подателят на сега обсъжданата жалба е смесил нейния предмет с предмета на върнатата жалба. Ако не беше направил това, нямаше как да не се съгласи с посоченото в оспореното разпореждане основание за връщане на касационната жалба – чл.351, ал.4, т.3 НПК. Дори да е прав в недоволството си от решението на въззивния окръжен съд, с което е потвърдена осъдителната присъда на първоинстанционния районен съд, по силата на чл.346 НПК подсъдимият е лишен от възможността за касационна проверка на въззивното решение.
Ръководен от изложеното и съобразно още с чл.354, ал.1, т.1 и чл.32, ал.1, т.2 НПК, ВКС – І наказателно отделение
Р Е Ш И:
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането от 4 март 2009 год. по внохд № 1/2009 год. на Разградския окръжен съд, с което е върната касационната жалба, подадена от името на подсъдимия срещу въззивното решение по същото дело.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/
/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар