Разпореждане № от 41207 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр.София, 25.10.2012 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като разгледах молбата на А. Т. П., с вх.№14330/17.10.2012г., постъпила първоначално във Върховния касационен съд с вх.№ 2016/08.10.2012г., установих следното:

Не са налице основанията за образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от Наказателно-процесуалния кодекс.
Видно от придружително писмо изх.№ 14021/12.10.2012г. на Пловдивския районен съд посоченото от жалбоподателя дело под № 5587/2010г. е образувано по жалба на Р. С. К., чрез повереника му, против постановление на прокурор при РП – Пловдив за частично прекратяване на наказателно производство по досъдебно производство № 134/2010г. на РУП – [населено място], водено срещу А. П. и Т. П., досежно обвинението спрямо Т. П. за престъпление по чл.198, ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК. Същото е приключило с определение № 870/06.10.2010г. по внчд № 2692/2010г. по описа на Пловдивския окръжен съд, с което определение № 1120 от 03.09.2010г. на Пловдивския районен съд и потвърденото с него постановление от 30.06.2010г. на РП – Пловдив за частично прекратяване са отменени и материалите по делото са изпратени на РП – Пловдив за продължаване на процесуално-следствените действия. Определението на окръжния съд не е от категорията на съдебните актове, подлежащи на проверка по реда на чл.419 и сл. от НПК.
Досъдебното производство под № 134/2010г. на РУП – [населено място] е било внесено за разглеждане с обвинителен акт в РС – Пловдив, като образуваното по него нохд № 163/2011г. по описа на ПРС, ХХІ с-в, е приключило с присъда № 421/21.09.2011г., с която молителят А. П. е признат за виновен за престъпления по чл.198, ал.1 вр.чл.20, ал.2 НК, по чл.325, ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 НК, по чл.144, ал.3 вр.ал.1 НК и по чл.131, ал.1, т.12 вр.чл.130, ал.1 НК, за които при условията на чл.23 НК му е наложено наказание от пет години лишаване от свобода, увеличено на основание чл.24 НК с една година. Първоинстанционната присъда е била изменена по реда на инстанционния контрол с решение № 74 от 15.03.2012г. по внохд № 2057/2011г. по описа на Пловдивския окръжен съд / относно режима за изтърпяване на наказанието на подсъдимия Т. П. и типа затворническо заведение/. Въззивното решение е било предмет на проверка по реда на възобновяването, като с решение № 284 от 10.09.2012г. по нд № 823/2012г. на Върховния касационен съд, второ наказателно отделение, искането на осъдените Т. П. и А. П. за възобновяване на внохд № 2057/2011г. на Пловдивския окръжен съд и отмяна или изменение на постановеното по него въззивно решение, е оставено без уважение. Ето защо, налице са процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване поради недопустимост на искането.

Мотивиран от горното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по молбата на А. Т. П. с вх. № 14334/17.10.2012 година.
Делото, ведно с молбата, да се върне на Пловдивския районен съд.
Да се уведоми молителят А. П..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/

/ММ

Определение №203 от 14.5.2010 по ч.пр. дело №4/4 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О         П         Р          Е         Д         Е         Л         Е         Н         И         Е                                                 Nо 203, 14.05.2010 година.                                     В         И М Е Т О   Н А    Н

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
rehber