Разпореждане № от 41211 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 29.10.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на осъдения С. К. С. (озаглавено „жалба”), с вх. № на ВКС 14681/24.10.2012 г., за възобновяване на производството по ЧНД № 44/2011 г. по описа на Казанлъшки районен съд (КРС),
установих:

Искането, адресирано чрез Затвора – Стара Загора до Върховния касационен съд (ВКС), е постъпило първоначално във ВКС с вх. № на същия 1307/21.06.2012 г. С писмо № 1307/2012 г. от същата дата то е изпратено по компетентност на КРС. С писмо № 2147 от 23.10.2012 г. на КРС ЧНД № 44/2011 г. е изпратено на ВКС, ведно с жалбата на осъдения, като вх. № на ВКС е 14681/24.10.2012 г.
От изложеното в подадената жалба може да бъде направен извод, че осъденият С. К. С. иска проверка по реда на възобновяването на протоколно определение от 24.01.2011 г. по ЧНД № 44/2011 г. на КРС, с което му е определено общо наказание по реда на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК по НОХД № 492/10 на КРС, НОХД 1411/10 на КРС, НОХД № 535/10 и НОХД 585/10 – последните две по описа на Окръжен съд – Стара Загора, както и на основание чл. 24 НК определеното на С. общо наказание е увеличено с една втора. Посоченото определение не е обжалвано от осъдения С. и е влязло в законна сила на 09.02.2011 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. В настоящия случай искането за възобновяване на наказателното дело е подадено на 18.06.2012 г., т.е. след изтичане на законоустановения шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт и е процесуално недопустимо.
Подаденото искане не може да инициира производство пред ВКС по глава тридесет и трета от НПК, поради което,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на ЧНД № 44/2011 г. по описа Казанлъшки районен съд.
Делото с искането да се върне на Казанлъшки районен съд.
Да се уведоми С. К. С..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
ГРОЗДАН ИЛИЕВ
Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *