Разпореждане № от 41309 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 04.02.2013 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах жалбата и допълнението към нея от Л. С. Т. чрез адв. К. срещу присъда от 12.11.2012 г. по внчхд № 436/2012 г. по описа на Окръжен съд – София,
установих:

С Разпореждане от 14.12.2012 г. съдията в СОС е върнал жалбата на Т. срещу горецитираната присъда, тъй като не подлежи на разглеждане по касационен ред, съгласно чл. 346 НПК. В законоустановения 15-дневен срок от съобщаването на жалбоподателя, разпореждането не е обжалвано, следователно касационната жалба е недопустима, поради което
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по внчхд № 436/2012 г. по описа на Окръжен съд – София.
Делото, ведно с жалбата, да се върне на Окръжен съд –София.
Да се уведомят Л. С. Т. и адв. К..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/

ГП

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.