Разпореждане № от 41337 по ч.пр. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 04.03.2013 година

Елияна Карагьозова – и. ф. Зам. – председател на Върховния касационен съд, като разгледах частния протест на Софийска апелативна прокуратура с вх. 2841/26.02.2013 г. против определение № 370/28.12.2012 г., постановено по в.н.ч.д. № 435/2012 г. по описа на Софийски апелативен съд,
УСТАНОВИХ:

С постановеното по реда на чл. 341, ал. 1 НПК по посоченото по – горе дело контролно определение е потвърдено определение № 79 от 02.04.2012 г. по н.о.х.д. № 102/2012 г. на Окръжен съд – Благоевград.
Съгл. чл. 346, т. 4 НПК на касационна проверка подлежат определенията на окръжния и апелативния съд, постановени за първи път във въззивното производство, с които се прекратява, спира или прегражда пътят на наказателното производство.
Атакуваното пред касационната инстанция определение не съдържа прекратителен диспозитив, постановен от въззивния съд за първи път, поради което и не подлежи на касационен контрол, а на проверка по реда на глава тридесет и трета от НПК на основание чл. 419, ал. 1 НПК.
Поради изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство пред ВКС.
Изпращащият съд следва да изпълни процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 3 НПК.
Делото ведно с частния протест да се върне на Софийски апелативен съд.

И.Ф. ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
Ел. Карагьозова

I.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere helo hohoho