Разпореждане № от 41337 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 04. 03. 2013 година

Елияна Карагьозова – и.ф. Зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах писмото от Върховна касационна прокуратура с вх.№3007/2013г. във връзка с искане Главния прокурор на Р. България за възобновяване на ч.н.д. № 3441/2012 г. по описа на Районен съд – гр. Варна.
Установих:

Изискването за актуален адрес на осъдения се явява основна процесуална предпоставка за допустимост на искането, тъй като предопределя редовността и възможността за извършване на останалите процесуални действия, свързани с връчване на книжата, както и останалата процесуална дейност в производството по възобновяване.
Съгласно чл. 424, ал. 2 НПК първоинстанционният съд незабавно изпраща препис от искането за възобновяване на осъдения или оправдания, а делото на ВКС. В случая изискването на разпоредбата следва да бъде изпълнено, с оглед получаване на препис от искането на Главния Прокурор тъй като видно от писмото на ВКП има нови данни за актуален адрес на осъдения И.: [населено място], поради което:

Разпореждам :

Отказвам образуване на производство за възобновяване пред ВКС на ч.н.д. № 3441/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Варна.
Делото ведно с искането да се изпрати на Районен съд – гр. Варна за изпълнение на указанията посочени в съобразителната част на разпореждането свързани с изискването за актуален адрес и местопребиваване на осъденото лице.

и.ф. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

м.л. /Е. Карагьозова/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.