Разпореждане №208 от 43346 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 208

гр. София, 03.09. 2018 г.

ЖАНИН СИЛДАРЕВА – за председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7992 от 30.08.2018 г., констатира следното:
Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 7954/03.07.2018г. срещу Решение № 209 от 17.05.2018 г. по в.гр.д. № 229/2018 г. на Окръжен съд – Плевен.
Касационното производство е по чл. 59 и чл. 86 ЗЗД – II поток
Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – по куриер на 02.07.2018 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ не отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК – не е приподписана от упълномощения юрисконсулт;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е юрисконсултско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2 вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК – постъпил е отговор от „Трудово производителна кооперация М. Д.“.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания за спазване на изискванията на чл. 284, ал. 1, т. 5 вр. чл. 284, ал. 2 ГПК.
По изложените съображения, за председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка вх. № 7992 от 30.08.2018 г. за изпълнение на дадените указания.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №892 от 40147 по гр. дело №3969/3969 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е                                                                        № 892                                             София  30.11.2009г.                                                В ИМЕТО НА НАРОДА                                                                       Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
cnnd