Разпореждане № от 42121 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

2

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 27.04.2015 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателна колегия, като разгледах искането на осъдения Д. С. Г. (озаглавено „молба”) от 10.04.2014 г. за възобновяване на н.о.х.д. № 3324/2008 г. по описа на Софийски градски съд, с вх. № 5364 на ВКС от 24.04.2015 г.,
установих:

Искането на осъдения е изпратено директно до ВКС и заведено по вх. № 775 от 10.04.2014 г. С писмо на зам.-председателя на ВКС и ръководител на Наказателна колегия под номер 775 от 10.04.2014 г. молбата на осъдения Г. е изпратена на СГС за комплектоване с нак. дело № 3324/2008 г. /копие от това писмо е изпратено и на осъдения/, както в писмото на ВКС е посочено, че при невъзможност за изпращане на делото, Наказателна колегия на ВКС следва да бъде уведомена за причините, поради което не може да се изпълни процедурата в тази част.
Писмото на ВКС, ведно с искането (молба) на осъдения, е заведено в СГС по вх. № 45641 от 11.04.2014 г. Делото не е изпращано във ВКС, както и същият не е бил уведомяван от СГС за причините за неизпращането му.
През 2015 г. следва нова молба от осъдения, отново до ВКС – вх. № 4506/16.04.2015 г., с която моли да бъде уведомен за проверката по делото, чието възобновяване се иска. С писмо № 4506/17.04.2015 г. до СГС, с копие до осъдения (вх. № 50461 от 21.04.2015 г. на СГС), постъпилата молба е изпратена от ВКС на СГС, по компетентност.
С писмо от 23.04.2015 г. на СГС до ВКС е изпратено н.о.х.д. № 3324/2008 г., ведно с молбите на осъдения, заведено под горепосочения вх. № 5364 на ВКС от 24.04.2015 г. Върху писмото на ВКС до СГС от 17.04.2015 г., на дата 22.04.2015 г. е поставено разпореждане на съдията-докладчик по делото същото да се окомплектова и незабавно да се изпрати на ВКС, както и да се отговори на молбата, че делото е било във Върховна касационна прокуратура (ВКП) – по тяхно искане.
Към том III от н.о.х.д. № 3324/2008 г. са приложени две писма на ВКП до СГС (листите не са номерирани). Първото от тях е с вх. № 321/2014 г. от 09.04.2014 г., с което ВКП моли да му се изпрати за послужване горепосоченото дело. Върху писмото е поставена резолюция от 14.04.2014 г. на съдията-докладчик от СГС за изпращане на делото на ВКП. С писмо на ВКП до СГС под № 321/2014 г. от 22.05.2014 г. горепосоченото дело е върнато на Градския съд, след което няма данни същото да е изпращано на друг съд или прокуратура – за послужване.
Искането на осъдения е с посочено правно основание по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК, като се иска да бъде извършена касационна проверка на присъдата по н.о.х.д. № 3324/2008 г. на СГС и касационната инстанция да разпореди провеждане на разследване, чрез което да бъдат „установени новооткрити обстоятелства и неизвършени процесуални действия”.
С присъда № 180 от 13.06.2011 г. по СГС – НК, 26-ти състав, подсъдимият тогава Д. С. Г. е признат за виновен по обвинението за извършено престъпление по чл. 242, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 2, пр. 1, хип. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 18, ал. 1, вр. 54 от НК и осъден на лишаване от свобода за срок от шестнадесет години и глоба в размер на 200 000 лв., считано от влизане на присъдата в сила.
С въззивно решение № 85 от 02.04.2012 г. на АС – София, НО, 6-ти състав, постановено по в.н.о.х.д. № 1297/2011 г. по жалба на подсъдимия Г. и жалби на други от подсъдимите, е изменена частично първоинстанционната присъда. По отношение на Г., на основание чл. 242, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 2, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 18, ал. 1, вр. 55, ал. 1, т. 1 от НК въззивният съд е намалил наложеното му наказание лишаване от свобода на четиринадесет години, а глобата – на 120 000 лв.
Така постановеният въззивен съдебен акт е проверен по касационен ред и по жалба на подсъдимия Г., като с решение № 331 от 12.07.2012 г. по н.д. № 1021/2012 г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение, е оставено в сила въззивното решение.
Постановеното касационно решение е окончателно и не подлежи на повторна проверка от ВКС, включително по реда на Глава тридесет и трета „Възобновяване на наказателни дела” от НПК. Разпоредбата на чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК гласи, че наказателното дело се възобновява, когато са допуснати съществени нарушения по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред по жалба или протест на страната, в чийто интерес се предлага отмяната. Относно посоченото словом в искането основание по чл. 422, ал. 1, т. 3 от НПК, компетентен да направи искане на това основание е окръжният, в случая – градският прокурор, при кумулативната даденост на предпоставките, посочени в чл. 422, ал. 1, т. 3 от НПК.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване на н.о.х.д. № 3324/2008 г. по описа на Софийски градски съд.
Делото с искането да се върне на Софийски градски съд.
Препис от разпореждането да се изпрати на осъдения Д. С. Г., понастоящем в Затвора – гр. Пловдив.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
cnnd