Разпореждане № от 42123 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 29.04.2015 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателна колегия, като разгледах искането на осъдения И. Б. К. за възобновяване на н.о.х.д. № C-259/2012 г. по описа на Софийски градски съд, с рег. № 4-2-77 на ВКС от 29.04.2015 г. и вх. № 5596 на ВКС от 29.04.2015 г.
установих:

Искането (озаглавено „жалба”) носи вх. № 99135 на СГС от 19.08.2014 г. Същото, заедно с н.о.х.д. № C-259/2012 г., е администрирано на ВКС с писмо на СГС, рег. № ЕП 13-134/28.04.2015 г. (екз. № 2) и заведено във ВКС под горепосочените входящ и регистрационен номер.
С протоколно определение от 22.11.2012 г. по н.о.х.д. № C-259/2012 г. на Софийски градски съд, съгласно чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7 НПК, съдът е одобрил постигнатото споразумение между прокурор от Софийска градска прокуратура и служебния защитник на подсъдимия И. К., относно обвинението срещу И. К.. По него той се е признал за виновен за престъпление по чл. 277а, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК, извършено на 04.04.2012 г. около 16:30ч в местността „К.” („К.”) от Плана планина, в землището на [населено място], общ. Самоков, в съучастие, като извършител с В. В., поради което и във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК е осъден на десет месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК за срок от три години и шест месеца. На основание чл. 55, ал. 3 НК на К. не са наложени по-лекото наказание „глоба”, както и „конфискация до една втора от имуществото на виновния”, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 НПК, вр. чл. 53, ал. 1 НК предметът на престъплението е отнет в полза на държавата, с изключение на личните вещи, които не са послужили за извършване на престъплението.
Приложен е чл. 189 от НПК и е прекратено наказателното производство по делото.
Определението има характер на влязла в сила присъда, окончателно е – не подлежи на обжалване, и е влязло в сила на 22.11.2012 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 от НПК осъденият може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. В настоящия случай, искането за възобновяване на наказателното дело, озаглавено „жалба”, с вх. № 99135 на СГС от 19.08.2014 г., е подадено извън законоустановения шестмесечен срок от влизане в сила на определението, с което е одобрено горепосоченото споразумение, който срок е изтекъл на 22.05.2013 г. /присъствен ден/.
В абзац втори от искането си осъденият е посочил, че с „молба вх. № 4174/20.03.2013 г.” е поискал „анулиране /възобновяване/ на присъдата по н.о.х.д. № C-259/2012 г. по описа на СГС”, която молба била подадена в „законно установения шестмесечен срок”. Въпреки това е получил „отказ за произнасяне без всякакви мотиви”.
На л. 111 – 112 от н.о.х.д. № C-259/2012 г. по описа на СГС е приложено копие на жалба от И. Б. К. до Главния прокурор на Република България, получена във ВКП на 20.03.2013 г., с вх. № 4174, откъдето става ясен адресатът на тази жалба.
Обстоятелството, че осъденият К. е изпратил жалба до Главния прокурор на Република България не е препятствало възможността осъденият – лично или чрез негов изрично упълномощен защитник, да подаде искане за възобновяване, на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК, чрез първоинстанционния съд (в случая СГС) до ВКС, както това е сторил и с настоящата си жалба, която обаче е просрочена, в законоустановения и посочен по-горе в разпореждането шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт, т.е. до 22.05.2013 г., включително.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.о.х.д. № C-259/2012 г. по описа на Софийски градски съд.
Делото с искането („жалба”) да се върне на Софийски градски съд.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на осъдения И. Б. К. – на посочения в жалбата адрес.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА

Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.