Разпореждане № от 42235 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 19.08.2015 година

Вероника Имова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната му колегия / съгласно Разпореждане № 75/12.08.2015 г. на зам.-председателя на ВКС и председател на НК/, като разгледах предложението на прокурор Д. С. – прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Търговище за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 32/2014 г. по описа на Районен съд – Търговище, с вх. № 10255 на ВКС от 18.08.2015 г.,
УСТАНОВИХ:

Не са изпълнени процесуалните изисквания на чл. 424, ал. 3 НПК (Предишна ал. 2, изм. ДВ, бр. 42 от 2015 г.), поради което делото следва да се върне на Районен съд – Търговище за изпълнение на същите. Съгласно посочената по-горе императивна разпоредба искането за възобновяване на делото се подава чрез съответния първоинстанционен съд, който незабавно изпраща препис от него на прокурора, осъдения или оправдания, а делото се изпраща на съответния апелативен съд или на ВКС.
В настоящия случай, препис от предложението (искането) на прокурора от 10.07.2015 г. е връчен на четиримата оправдани, но не им е връчен препис от подаденото първоначално предложение (искане) на прокурора от 20.04.2015 г., от което следва, че не е изпълнено едно от задължителните изисквания на чл. 424, ал.3 НПК (Предишна ал.2, изм. ДВ, бр. 42 от 2015 г.). Районен съд – Търговище, в качеството си на първоинстанционен съд, следва да изпрати на оправданите лица К. Х. П., Х. Р. Н., П. Х. П. и С. С. Г. препис от предложението (искането) за възобновяване от 20.04.2015 г. с оглед запознаването им със съдържанието му и с оглед допустимостта, съгласно чл. 421, ал. 1, предл. последно НПК и изложените в искането данни. След изпълнение на връчването делото да се изпрати на ВКС.
С оглед гореизложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.о.х.д. № 32/2014 г. по описа на Районен съд – Търговище.
Делото да се върне на Районен съд – Търговище за изпълнение на процедурата по реда на чл. 424, ал. 3 НПК (Предишна ал. 2, изм. ДВ, бр. 42 от 2015 г.).

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
/Съгласно Разпореждане № 75/12.08.2015 г. на
см зам.-председателя на ВКС и председател на НК/
ВЕРОНИКА ИМОВА

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *