Разпореждане №126 от 43682 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 126

гр. София, 05.08.2019 г.

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА – за председател на Второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7351 от 01.08.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 вр. чл. 248 ГПК – I поток.
Частна жалба вх. № 15302/16.05.2019 г. на С. Н. Ш. и А. Н. Ш. против определение № 706/08.04.2019 г. на Окръжен съд – Пловдив по възз.гр.д. № 543/2018 г. отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена e в срока по чл. 248, ал. 3 ГПК – препис от обжалваното определение е връчен на 23.04.2019 г., въззивният съд е указал на страните, че определението подлежи на обжалване в едномесечен срок;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
3/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК – л. 48, гр.д. № 543/2018 г., ОС- Пловдив;
4/ внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
5/ не е осъществена процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи по отношение на насрещната страна Г. С. Ш. – страната е уведомена за постъпилата частна жалба и същата ? е връчена чрез адв. Н. Ш., но по делото не се съдържат доказателства за надлежно учредена представителна власт за адвоката; постъпил е отговор от С. Н. Ш., Н. С. Ш. и В. С. Ш., подаден,чрез адв. Н. Ш. с пълномощно от преди – л. 81, 82, том I, гр.д. 1019/16, РС – Асеновград;
Предвид изложеното преписката по постъпилата частна жалба следва да бъде върната на администриращия съд за провеждане на процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК по отношение на насрещната страна Г. С. Ш..
По изложените съображения, председателят на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписката на Окръжен съд – Пловдив за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Съгласно Разпореждане № 98/08.07.2019 г.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.