Разпореждане №161 от 43781 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 161

гр. София, 12.11. 2019 г.

Теодора Гроздева – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 175 от 22.10.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 10376 от 11.11.2019 г., констатира следното:

Производството е по чл. 303 ГПК – I поток.
Молба вх. № 3289/22.08.2019 г. за отмяна на влязло в сила решение № 51 от 06.02.2019 г. по в. гр. д. № 823/2018 г. на Великотърновски окръжен съд:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК – в изпълнение на указанията, дадени с разпореждане № 143/17.10.2019 г. на председателя на I Г.О. на ВКС, е постъпила молба вх. № 4361/05.11.2019 г.;
3/ приложени са изрични адвокатски пълномощни за производството по отмяна;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, но на насрещната страна не е връчен препис от молба вх. № 4361/05.11.2019 г.;
6/ молбата е вписана съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС – след указания.

Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за връчване на препис от молба вх. № 4361/05.11.2019 г. на Я. М. М..
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Районен съд – Павликени за връчване на препис от молба вх. № 4361/05.11.2019 г. на Я. М. М..

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *