Разпореждане №167 от 43797 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 167

гр. София, 28.11. 2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 175 от 22.10.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 10977 от 27.11.2019 г., изпратена по гр. д. № 10638/2004 г. на Софийски районен съд, констатира следното:

Производството е по чл. 303 ГПК – I поток.
Молба вх. № 5155065/26.09.2019 г. за отмяна на влязлo в сила решение № 267882/14.11.2017 г. на Софийски районен съд:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ не съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ подадена е лично;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК – след указания;
5/ не е осъществена процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – не връчен препис от молбата за отмяна на М. С. Ч. – Н.;
6/ молбата не е вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС.

Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд, за даване на указания на молителя за представяне на точно и мотивирано изложение на поддържаните основания за отмяна по чл. 303, ал. 1 ГПК, за вписване на молбата за отмяна, както и за осъществяване на процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК – препис от молбата за отмяна да се връчи на М. С. Ч. – Н..
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски районен съд за даване на указания на молителя за представяне на точно и мотивирано изложение на поддържаните основания за отмяна по чл. 303, ал. 1 ГПК, за вписване на молбата за отмяна, както и за връчване препис от молбата за отмяна на М. С. Ч.- Н..

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.