Разпореждане №221 от 42954 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 221

гр. София, 07 август 2017 г.

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА – изпълняващ функции председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7685 от 03.08.2017 г., констатира следното:
Преписката е образувана по частна жалба вх. № 5047/22.05.2017 г. на Н. П. С. срещу разпореждане № 880/03.05.2017 г., постановено по гр.д. № 612/2016 г. на Софийския окръжен съд, с което е върната касационна жалба на страната срещу решението по делото.
Частната жалба е насочена срещу преграждащ съдебен акт на окръжен съд, постановен в качеството му на въззивна съдебна инстанция /разпореждане за връщане на касационна жалба от администриращия въззивен съд/, поради което приложима е нормата на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ГПК /ред. ДВ бр. 50 от 2015 г./, според която компетентен да се произнесе по нея е съответния апелативен съд – Софийския апелативен съд, на който следва да бъде изпратена преписката.

По изложените съображения, председателят на четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

р а з п о р е д и :

ДА СЕ ИЗПРАТИ преписка вх. № 7685 от 03.08.2017 г. на Софийския апелативен съд по компетентност.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Изготвил и извършил проверка съдебен помощник: А.Дъбова – ……………………………

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.