Разпореждане №226 от 43721 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 226

гр. София, 13.09.2019 г.

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8494 от 12.09.2019 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ – II поток.
Касационна жалба вх. № 5264/15.07.2019 г. срещу Решение № 145 от 04.06.2019 г. по гр.д. № 175/2019 г. на Кюстендилски окръжен съд не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК- п.к. 12.07.2019 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК- л. 26 от гр.д. № 1803/2018 г. на Дупнишки районен съд;
6/ не е внесена цялата дължима държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в размер на 30 лева – внесена е държавна такса в размер само на 5 лева;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на жалбоподателя да представи изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК и да внесе по сметка на ВКС остатъка от дължимата държавна такса в размер на 25 лева съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК, като представи платежния документ.
По изложените съображения, за председателя на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката на Кюстендилски окръжен съд за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 98/08.07.2019 г./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed