Разпореждане №25 от 42786 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№25
София, 20.02.2017 година

Красимир Харалампиев – и.ф. председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като разгледах искането на градския прокурор за възобновяване на производството по н.ч.д. № 744/2016 г. по описа на Софийския районен съд, с вх. № 1630/17.02.2017 г.,
УСТАНОВИХ:

Делото не е администрирано съгласно изискванията на чл. 424, ал. 3 от НПК, тъй като е изпратено на ВКС от Софийска градска прокуратура. При това положение не може да бъде образувано касационно производство. Делото следва да бъде изпратено по компетентност на Софийския районен съд, който да връчи препис от искането за възобновяване лично на осъдения, след което да изпрати делото на ВКС.
Поради изложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото с искането да се изпрати на СРС по компетентност за изпълнение на процедурата по администриране на делото.
Копие от разпореждането да се изпрати за сведение до градския прокурор.

ИФ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

ДЦ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed