Разпореждане №27 от 43495 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 27

гр. София, 30.01.2019 г.

Мария Иванова – за председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 1005 от 28.01.2019 г., констатира следното:

Преписката е образувана по частна жалба вх. № 164366/14.12.2018 г. срещу определение № 26747 от 23.11.2018 г. постановено гр.д. № 8308/2018 г. на Софийски градски съд.

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – II поток
Частната касационна жалба отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срок;
2/подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/не е приложено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК/ частната жалба не е приподписана от адвокат, както и няма данни жалбоподателят да притежава юридическа правоспособност / към жалбата следва да се приложи пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност/;
6/ не се дължи внасяне на държавна такса /трудов спор/;
7/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.
Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на Софийски градски съд за привеждане в съответствие с тях, както следва: 1/ за прилагане на точно и мотивирано изложение с обосновка кой е материалноправният или процесуалноправният въпрос, по който се е произнесъл въззивния съд по чл. 280, ал. 1 ГПК, заедно с приложени като доказателства и съответните решения /определения/, които обуславят допускане на касационно обжалване, в случай, че касаторът се позовава на противоречива съдебна практика и 2/ за приподписване на частната касационно жалба от адвокат, съгл. чл. 278, ал. 1, т. 4, вр. чл. 284, ал.2 ГПК.

По изложените съображения, председателят на четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка вх. № 1005 от 28.01.2019 г. на Софийски градски съд, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.