Разпореждане №31 от 43133 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 31
гр. София, 02.02.2018 г.

Павлина Панова – зам.-председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на наказателната колегия, като разгледах искането за възобновяване, подадено от главния прокурор, с вх. № 1170 от 01.02.2018 г. на ВКС, за възобновяване на в.н.о.х.д. № 5346/2016 г. на СГС,
УСТАНОВИХ:

По делото няма данни осъдената М. М. А. да е получила лично препис от подаденото от главния прокурор искане за възобновяване на наказателното дело, тъй като видно от приложените материали по делото, въпреки че такъв е бил изпращан на два различни адреса, осъдената не е намерена на тях и не ? е било връчено искането. В крайна сметка, препис от искането за възобновяване е изпратен и връчен чрез служебния защитник и то на негов колега на адреса на кантората, който се е задължил да му го предаде. Следва да се посочи, че служебният защитник се назначава от съда по конкретно дело и за съответното производство пред този съд. Служебният защитник не е надлежно упълномощен процесуален представител и няма представителни функции извън производството, в което е назначен от съответната инстанция, още по-малко в извънредното производство за възобновяване на наказателни дела по реда на Глава тридесет и трета от НПК, за което се изисква нарочно упълномощаване от осъденото лице.
Целта на изпращането на препис е той да бъде получен, за да може съответният адресат лично да се запознае със съдържанието на искането за възобновяване. В случая, искането за възобновяване е поради допуснато нарушение на материалния закон и съществено процесуално нарушение, изразяващо се в неотчитане от въззивния съд при постановяване на присъдата от него на изтичането на предвидения в чл. 81, ал. 3, вр. чл. 80, ал. 1, т. 4 от НК абсолютен погасителен давностен срок, изключващ наказателното преследване. Още повече, че при евентуално възобновяване на наказателното дело, подсъдимата има право да поиска, въпреки настъпилата давност, продължаване на наказателното производство по делото до постановяването на оправдателна присъда.
Софийски градски съд следва да изпълни разпоредбата на чл. 424, ал. 2 от НПК относно изпращане и връчване на препис от искането за възобновяване лично на осъденото лице. Изпращането на съобщение, ведно с препис от искането, на два различни адреса, включително на този, посочен от прокуратурата, и търсенето по телефона на осъдената не могат да изпълнят в пълен размер, вмененото задължение от процесуалния закон за връчване на препис от искането за възобновяване лично на осъденото лице.
Софийският градски съд следва да изпрати и представи съобщение или обратна разписка за връчването на преписа от подаденото искане за възобновяване лично на осъдената. Не е допустимо това задължение на първоинстанционния съд, изпълнението на което му е предписано от процесуалния закон, да бъде вменявано на касационната инстанция. След връчването на преписа от искането за възобновяване лично на осъдената, делото следва да бъде администрирано до ВКС. Макар искането за възобновяване да е в полза на осъдената, нейното участие в производството е необходимо с оглед на възможността след евентуалното възобновяване на наказателното дело, същата да поиска, въпреки настъпилата абсолютна погасителна давност, продължаване на наказателното производство по делото до постановяването на оправдателна присъда.
За успешното реализиране на връчването лично на осъдената Софийският градски съд следва да поиска съдействие както от служителите на ГД „Охрана“ към Министерството на правосъдието, така и от прокуратурата и от МВР. Следва да се изиска и приложи справка от ГД „ГРАО“ за настоящ и постоянен адрес на осъденото лице, по отношение на което се иска възобновяване, и то да бъде търсено на всички възможни адреси. Следва да се приложи докладна записка за проведените действия по издирване на адрес и извършените опити за връчване на преписа. Може да се изиска и справка чрез НОИ къде лицето работи в момента по трудов или граждански договор и да му се връчи препис от искането за възобновяване лично на работното място.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване на наказателното дело пред ВКС по така администрираното искане за възобновяване, подадено от главния прокурор, с вх. № 1170 от 01.02.2018 г. на ВКС, за възобновяване на в.н.о.х.д. № 5346/2016 г. на СГС.
Делото, ведно с подаденото искане за възобновяване, да се върне на СГС за изпълнение на указанията в обстоятелствената част на настоящото разпореждане и ново администриране по надлежния ред пред ВКС.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

А.Н.
/ ПАВЛИНА ПАНОВА /

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.