Разпореждане №365 от 42920 по ч.пр. дело №709/709 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

4

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 365
София, 04.07.2017 година

от съдията- докладчик Е.Стайков по ч.т.д. №709/2017г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т.о., за да се произнесе, взе предвид следното :

С определение №220/18.04.2017г., постановено по реда на чл.274 ал.2 във вр. с чл.274 ал.1т.1 ГПК по ч.т.д.№709/2017г. на ВКС, ГК, ІІ т.о. е потвърдено определение №293/30.01.2017г. по ч.гр.д.№ 6192/2016 г. на Софийски апелативен съд, с което е оставена без разглеждане частната жалба на [фирма] с вх.№ 146505/15.11.2016г. и с което е прекратено производството пред апелативния съд. Касационният състав е посочил, че определението на ВКС от 18.04.2017г. не подлежи на обжалване. Въпреки това на 9.06.2017г. срещу определението е депозирана частна жалба от [фирма] с правно основание чл.274 ал.3 т.1 ГПК.
Атакуваното определение №220/18.04.2017г. по ч.т.д.№709/2017г. на ВКС, ГК, ІІ т.о. не подлежи на касационно обжалване по реда на чл.274 ал.3 т.1 ГПК, тъй като същото е акт на касационен, а не на въззивен състав. С оглед необжалваемостта на определението частната жалба вх.№6548/9.06.2017г. на [фирма] следва да бъде върната като недопустима.
Мотивиран от горното от съдията-докладчик по ч.т.д.№709/2017г. по описа на ВКС, ТК, ІІ
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА частната жалба вх.№6548/9.06.2017г. на [фирма] срещу определение №220/18.04.2017г. по ч.т.д.№709/2017г. на ВКС, ГК, ІІ т.о.
Разпореждането може да бъде обжалвано с частна жалба пред състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

Съдия-докладчик:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.