Разпореждане №375 от 42341 по ч.пр. дело №2692/2692 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

2

Р А З П 0 Р Е Ж Д А Н Е

№ 375
София, 03 декември 2015 г.

на Марио Първанов – съдия-докладчик по ч.гр.д. №2692/2015 г. по описа на ВКС, ІV г.о.

С определение №398 от 11.06.2015 г. е върната частната жалба на Л. П. П. с вх. № 109514/24.09.2014 год. срещу определение № 15933/31.07.2014 г. на Софийския градски съд. Прието е, че съгласно чл. 274, ал. 3 във връзка с чл. 280, ал. 1 ГПК частната касационна жалба следва да отговаря на изискванията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, т. е. в нея или в приложено към нея изложение трябва да бъдат посочени основания за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, частната касационна жалба, респективно и основанията за допускане на касационно обжалване трябва да бъдат подписани от упълномощен адвокат, ако частният жалбоподател не е правоспособен юрист. Въпреки предоставената възможност и предупреждението за последиците при неизпълнение на указанията в срок, частният жалбоподател не е представил изложение на основанията за допускане до касационно обжалване, нито приподписана жалба от адвокат, поради което частната касационна жалба следва да бъде върната. В определението е посочено, че същото може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС на основание чл.274, ал.2, изр.1 ГПК.
Л. П. П. е обжалвал посоченото определение с частна жалба вх. №8858/03.08.2015 г. Въпреки изричните указания на съда той не е отстранил нередовностите на частната жалба като не е представил документ за внесена държавна такса и препис от частната жалба за другата страна.
Ето защо частната жалба трябва да бъде върната на основание чл.275, ал.2 ГПК във вр. с чл.262, ал.2, т.2 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІV г.о
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА частната жалба на Л. П. П., [населено място], с вх. №8858/03.08.2015 г. срещу определение №398 от 11.06.2015 г. по ч.гр. дело №2692/2015 г. на ВКС, IV г.о.
Разпореждането може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС.

СЪДИЯ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.