Разпореждане №4 от 40833 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 4
гр. София, 17.10. 2011 г.

С. ЧАНАЧЕВ – зам.-председател на Върховния касационен съд и председател на гражданска колегия при проверка на преписка вх. № 14918 от 10.10.2011 г., констатирах следното:
Делото е изпратено на ВКС преди да са извършени всички необходими процесуални действия, свързани с администриране на касационна жалба вх. № 65704 от 12.07.2011 г., подадена от М. П. Л. – Б. чрез пълномощника й адв. Е. Л. срещу решение № 54 от 31.05.2011 г. по гр.д. № 14657/2010 г. на Софийски градски съд.
Касационната жалба не отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. В изложението, което по смисъла на този текст е приложение към касационната жалба, страната следва да посочи кой е материалноправният или процесуалноправният въпрос, който е решен от въззивния съд и обуславя изхода на делото, както и на кое от специалните основания по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК се позовава касаторът. Следва да се посочат и решенията, формиращи съдебната практика по чл. 280, ал. 1 ГПК.
По делото няма данни да е приложена разпоредбата на чл. 287, ал.1, изр. 1 ГПК по отношение на П. А. Б..
По горните съображения, зам.-председателят на ВКС и председател на гражданска колегия

р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка вх. № 14918 от 10.10.2011 г. на Софийски градски съд за отстраняване на допуснатите нередовности с оглед дадените указания.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *