Разпореждане №99 от 42891 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 99

гр. София, 05.06.2016 г.

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – и.ф. председател на първо гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка за допустимостта на преписка вх. № 5399/ 01.06.2017 г., изпратена по компетентност на ВКС с определение № 163 от 29.05.2017 г. на РС-Тополовград по гр. д. №126/2017 г. във връзка с молба вх. № 385/26.05.2017 г. от И. М. В. и К. М. В., констатира, следното:
В определението, с което молбата се изпраща на ВКС по компетентност, районният съд, след като е приел, че с молбата се иска прогласяване нищожността на съдебни актове постановени от Окръжен и Върховен касационен съд, е достигнал до извод, че той не е компетентен да се произнесе по нея.
Съгласно чл. 270, ал. 2 ГПК нищожността на съдебно решение може да се предяви по исков ред безсрочно във времето или чрез възражение. Цитираната разпоредба не посочва пред кой съд се предявява този иск като първа инстанция. Предвид липсата на специална разпоредба в ГПК, която да предвижда особена родова подсъдност и особено исково производство за разглеждането на този иск, който по естеството си е установителен и неоценяем, важат общите правила за родовата подсъдност установени в чл. 103 и чл. 104 ГПК. Съгласно тези правила искът за прогласяване нищожността на съдебно решение, независимо от кой във функционално отношение съд е постановено то, е родово подсъден на съответния районен съд ( в този смисъл е и практиката на ВКС по чл. 290 ГПК), което налага преписката да бъде върната по компетентност на РС-Тополовград.
При прочит на молбата, която следва да се определи като искова, в нея се установяват правно обосновани твърдения за нищожност на извършената съдебна делба поради неучастие на съделител в нея, което е основание за предявяване на иск по чл.75, ал. 2 ЗН, както и твърдения за недопустимост на съдебните решения. В тази връзка преди да даде правна квалификация на иска, районният съд следва по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК да укаже на ищците да изяснят какво точно поддържат като искане към съда, като им определи срок за това.
По изложените съображения, и.ф. председател на първо отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на РС- Тополовград по компетентност за продължаване на съдопроизводствените действия по искова молба вх. № 385/26.05.2017 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.