Решение №102 от 24.10.2014 по нак. дело №632/632 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 102

София, 24.10. 2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 24.09.2014 две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ:ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №3220/2014 година

Производството е по член 307,ал.2 ГПК.
Образувано е по молба,подадена от Г. К. С.,Д. Н. С.-С. и Н. Г. С.,чрез пълномощника им адвокат С.,за отмяна на влязлото в сила решение от 13.10.2009г. на Софийски градски съд,гражданско отделение ,ІІ д въззивен състав,постановено по гр.д.№3422/2006г. по описа на същия съд,което е оставено в сила с решение №340/11 от 04.10.2013г., постановено по гр.д.№488/2010г. по описа на Върховен касационен съд,първо гражданско отделение,на основание член 303,ал.1,т.1 от ГПК.
Молителите твърдят,че на 07.10.2013г.,при проверка във връзка с други дела в Държавен архив,са открити нови писмени доказателства,които са от съществено значение за делото,а именно документи по фирменото дело на [фирма],които четиринадесет броя документи,прилагат с молбата си.Тези документи са свързани с дейността и състоянието на дружеството за периода 1924г. до 1948г.,които според молителите, оборват основния извод на съда по делото,че [фирма] е било прекратено и заличено през 1922г.,като от негово име,съобразно представеното удостоверение по делото И. В. се разпоредил с всички активи на СД и ги апортирал в АД”Въжарска фабрика,И. В. Акционерно дружество”.Излагат се доводи,че е налице фактическият състава на член 303,ал.1,т.1 ГПК,тъй като за новите доказателства,които са съществували при разглеждане на делото,молителите не са знаели за съществуването им и не са били длъжни да търсят такива доказателства в тази насока.
Ответниците по молбата,чрез пълномощника си адвокат М.,молят молбата за отмяна, като неоснователна, да бъде оставена без уважение.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Молбата за отмяна е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.
Хипотезата на член 303,ал.1т.1 от ГПК,на която молителите се позовават,предвижда възможността да се иска отмяна на влязло в сила решение от заинтересувана страна,когато са налице нови доказателства,както се твърди в настоящия случай,или се открият нови обстоятелства от съществено значение за делото,които не са били известни на страните при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно. Тази хипотеза се отнася до непълнота на фактическия и доказателствен материал,която се разкрива,след като решението е влязло в сила и която не се дължи на процесуално нарушение на съда или пък на небрежност на страната.
Видно от данните по представените с молбата писмени доказателства,същите са съставени и издадени преди постановяване на влязлото в сила решение,съхранявани са и описани по фондовете на Държавен архив,където както самите молители с настоящата молба посочват,че са открили при направена от тях справка.Такава справка,и то за обстоятелства,свързани с дейността и ликвидацията на горепосоченото дружество,същите са могли да направят и издирят тези документи по време на висящността на производството по делото,приключило с влязлото в законна сила решение.Въпреки това същите не са положили необходимите усилия и грижа за снабдяването с тези доказателства.За да бъде допусната отмяна на твърдяното от молителите основание-член 303,ал.1,т.1 ГПК обаче е необходимо страната не само да не е знаела за тези документи или да не е била в състояние да ги представи лично,въпреки знанието си за тях,а и незнанието и непредставянето им да не се дължат на процесуалната й небрежност при водене на делото.
Ето защо,не са налице предпоставките,визирани в член 303,1ал.1,т.1 ГПК,за отмяна на влязлото в сила решение,поради което подадената молба за отмяна следва да се остави без уважение.

Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№1046986/20.11.2013.,подадена от Г. К. С.,Д. Н. С.-С. и Н. Г. С.,чрез пълномощника им адвокат С., за отмяна на влязлото в сила решение от 13.10.2009г. на Софийски градски съд,гражданско отделение,ІІ д въззивен състав,постановено по гр.д.№3422/2006г. по описа на същия съд,което е оставено в сила с решение №340/11 от 04.10.2013г. постановено по гр.д.№488/2010г. по описа на Върховен касационен съд,първо гражданско отделение.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *