Решение №130 от 17.6.2013 по нак. дело №379/379 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 130

София, 17.06. 2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 15.05.2013 две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 2123/2013 година

Производството е по член 307,ал.2 от ГПК.
Образувано е по молба вх.№1002888/21.01.2013г.,подадена от И. В. И. от [населено място] за отмяна на влязлото в законна сила решение от 07.07.2006г. постановено по гр.д.№2/2005г. по описа на Софийски районен съд,ГК,25 състав,с което се отхвърлят предявените от Л. Д. В.,М. С. З.,И. В. И. и Д. Д. Б. срещу Х. Г. К.,С. Л. Г.,Н. Ц. Г. и И. Ц. Г.,искове по член 14,ал.4 ЗСПЗЗ за признаване за установено,че към момента на включването му в ТКЗС,описаният в решението недвижим имот,е бил собственост на В. И. П.,по силата на договор за покупко-продажба,обективиран в нот.акт №172,т.ІІ,д.№2926/1925г.,като с решение №2405/02.04.2012г. на Софийски градски съд,ГК,ІІ-г въззивен състав,постановено по в.гр.д.№291/2007г. по описа на същия съд е оставено в сила горепосоченото решение на Софийски районен съд.
В молбата се твърди,че на 22.10.2012г. СО”Териториален кадастър” издал препис от помощен графичен материал за процесния имот-помощна скица за изработване на кадастралния план от 1949г.,на което е нанесен процесния имот с данни за собственика и съседите,което ново доказателство според молителя би опровергало изводите на съда.
Ответниците по молбата И. Ц. Г.,И. Ц. Г. и Х. Г. К.,чрез пълномощника си адвокат К. Б.,считат че молбата е неоснователна и молят същата да се остави без уважение.
Ответницата К. С. П.,лично и чрез пълномощника си адвокат К. И.,заявява,че молбата за отмяна е основателна и моли същата да бъде уважена.
Ответницата М. С. З. също заявява,че молбата за отмяна е основателна и следва да се уважи.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Молбата за отмяна е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.
Хипотезата,визирана в член 303,ал.1,т.1 от ГПК,на която се позовава молителят,предвижда възможността да се иска отмяна на влязлото в законна сила решение от заинтересувана страна,когато се налице нови доказателства,както се твърди в настоящия случай,или се открият нови обстоятелства от съществено значение за делото,които не са били известни на страните при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно.
Видно от данните по делото,представеното писмено доказателство-помощна скица за изготвяне на кадастралния план от 1949г., е съставено и се е съхранявало в Дирекция”Териториално планиране” СО,”Териториален кадастър”,преди постановяване на влязлото в сила решение,чиято отмяна се претендира и за молителя е била налице възможността до приключване на исковото производство да се снабди с това доказателство,ако същият бе положил необходимите усилия и грижи да защити правата си.Ето защо, представеното с молбата за отмяна писмено доказателство нито представлява ново доказателство,както вече бе посочено по-горе,нито за молителя е била налице обективна невъзможност да се снабди с това доказателство по време на приключилото исковото производство с влязлото в законна сила решение,поради което молбата му за отмяна на същото следва да се остави без уважение.
С оглед изхода на делото,на ответниците по молбата Н. Ц. Г.,И. Ц. Г. и Х. Г. К. следва да се присъдят направените в настоящото производство разноски в размер на 200 лева,представляващи адвокатско възнаграждение за един адвокат,съгласно приложения договор за правна защита и съдействие от 27.02.2013г.

Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№1002888/21.01.2013г.,подадена от И. В. И. от [населено място] за отмяна на влязлото в законна сила решение от 07.07.2006г. на Софийски районен съд,25 състав,постановено по гр.д.№2/2005г. по описа на същия съд,което е оставено в сила с решение №2405/02.04.2012г. на Софийски градски съд,гражданско отделение,ІІ-г въззивен състав,постановено по в.гр.д.№291/2007г. по описа на същия съд.
ОСЪЖДА И. В. И. от [населено място] да заплати на Н. Ц. Г.,И. Ц. Г. и Х. Г. К. сумата от 200 лева/двеста лева/ разноски по делото за настоящото производство.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар