Решение №150 от 30.12.2014 по гр. дело №3972/3972 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№.150

София,30.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на пети ноември, две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря Т.Кьосева
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова гр. дело № 3972/2014 г.

Производството е по чл.307,ал.2 ГПК.
Образувано е по молба на К. К. Б., София, за отмяна на влязло в сила решение № 1674/2012г. по гр.д.№ 1463/2012г. на Софийския апелативен съд.
Молителката иска отмяна на влязлото в сила решение на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК. Твърди, че и в двете съдебни инстанции вследствие нарушения на процесуалните правила е била лишена от възможност да участва в производството по делото. Тя не е редовно призовавана за проведените съдебни заседания, спрямо нея неправилно е приложена разпоредбата на чл.48 ГПК и не е била надлежно представлявана от назначен в нарушение на процесуалните правила особен представител.
Ответникът по молбата за отмяна П. М. П. оспорва като неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. констатира следното :
Молбата за отмяна е процесуално допустима.
С атакуваното решение е отменено решение №6831/2011г. по гр.д.№11943/2009г. на СГС и е постановено друго, с което К. К. Ф. /Б./ е осъдена да заплати на П. М. П. сумите 42022 лева на основание чл.79,ал.1 ЗЗД и 6157,65 лева на основание чл.86,ал.1 ЗЗД.
Съгласно разпоредбата на чл.303, ал.1,т.5 ГПК отмяна на влязло в сила решение страната може да иска на няколко основания, а именно когато установи, че вследствие нарушаване на съответните правила, е била лишена от възможност да участва в делото, или не е била надлежно представлявана, или не е могла да се яви поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. В разглеждания случай, молителката твърди, че и в двете съдебни инстанции вследствие нарушения на процесуалните правила е била лишена от възможност да участва в производството по делото. Тя не е редовно призовавана за проведените съдебни заседания, спрямо нея неправилно е приложена разпоредбата на чл.48 ГПК и не е била надлежно представлявана от назначен в нарушение на процесуалните правила особен представител. Установява се по делото, че с разпореждане от 01.02.2010г. на СГС е постановено препис от исковата молба и доказателствата да се изпратят на ответника по иска – молителката К. Б., с указания да депозира отговор по реда на чл.131 ГПК. По делото са приложени призовки /15.03.2010г., 28.04.2010г., 14.12.2010г./, върнати от посочения в исковата молба адрес – София, [улица], кв.О., с отбелязвания че лицето не е намерено, бащата не желае да получава книжата, съседите също отказват. С разпореждане от 03.05.2010г. на СГС производството по делото е оставено без движение и на ищеца е указано да представи справка от СДВР за последния известен адрес на ответника. Видно от справката, постоянният и настоящ адрес на лицето е посоченият по-горе, на който са изпращани книжата. С разпореждане от 06.10.2010г. е постановено призоваването чрез публикация в ДВ. Съгласно определение от 15.11.2010г. на СГС и писмо от 11.12.2010г на САК на ответника е назначен особен представител адвокат Б. И.. Последната е депозирала отговор на исковата молба по реда на чл.131 ГПК на 10.02.2011г. Впоследствие в хода на производствотто пред първоинстанционния и въззивния съд ответникът по иска К. Б. /Ф./ е призовавана и представлявана от адвокат И..
Видно от описаните по-горе процесуални действия на съда, не е била спазена процедурата по чл.47,ал.1 ГПК, предвиждаща когато лицето не се намери на посочения адрес и връчителят не намери лице на което да връчи съобщението, да се залепи уведомление. Съгласно чл.47,ал.2 ГПК в уведомлението се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, както и че те могат да бъдат получени в двуседмичен срок от залепване на уведомлението. В разглеждания случай това изискване не е било спазено, видно от отбелязванията върху призовките. Вместо да укаже на връчителя да осъществи процедурата по чл.47,ал.1 и ал.2 ГПК и след изтичане на предвидения двуседмичен срок да пристъпи към прилагане разпоредбите на чл.47,ал.4 и ал.6 ГПК, съдът в нарушение на процедурните правила е приложил разпоредбата на чл.48 ГПК – постановил е призоваване чрез публикация в ДВ при наличие на регистриран постоянен и настоящ адрес на ответника. Налице е съществено нарушение на съдопроизводствените правила, обезпечаващи участието на страната в делото. Ето защо е налице соченото основание на чл.303,ал.1,т.5 ГПК. След като основанието за отмяна касае правото на участие в процеса на молителя от фазата на връчване на препис от исковата молба и процедура по чл.131 ГПК, следва да се отменят решенията на първоинстанционния и въззивния съд. Делото трябва да се върне за ново разглеждане от първоинстанционния съд за извършване на следващите се процесуални действия, осигуряващи редовна процедура по връчване на препис от исковата молба и доказателствата към нея за отговор по чл.131 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ влязло в сила решение № 1674/23.10.2012г. по гр.д.№ 1463/2012г. на Софийския апелативен съд и решение №683/14.12.2011г. на Софийския градски съд.
Връща делото на Софийски градски съд за ново разглеждане от друг съдебен състав и извършване на следващите се съдопроизводствени действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *