Решение №162 от 28.5.2013 по гр. дело №3138/3138 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 162

София,28.05.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори май, две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 3138/2013г.

Производството е по чл.307, ал.1 ГПК.
Образувано е по молба на И. Х. Г. за отмяна на влязло в сила решение №84/02.12.2011г. по гр.д.№ 248/2011г. на Районен съд – Чепеларе.
Ответниците Е. Г. и Д. Г. не оспорват молбата.
Молителят иска отмяна на влязлото в сила решение на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК. Твърди, че след влизане в сила на атакуваното решение за допускане делба на процесния имот, с нотариален акт №31/2012г. съделителката В. Ю. прехвърлила на молителя своята 1/6 ид.ч. Сделката е възмездна и е сключена по време на брака на молителя със С. Г.. Това ново обстоятелство налагало отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане с участието на С. Г. в качеството и на страна в процеса.
Съгласно уредбата на производството по отмяна – чл.303 – 309 ГПК следва да се постанови определение по допустимостта на молбата. Налице са предпоставките за допускането и до разглеждане в открито съдебно заседание.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Второ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на И. Х. Г. за отмяна на влязло в сила решение №84/02.12.2011г. по гр.д.№ 248/2011г. на Районен съд – Чепеларе.
Насрочва делото за разглеждане в съдебно заседание с призоваване на страните. Да се докладва на председателя на ІІ г.о. за определяне на дата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар